Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni26. 2. 2018   redakční uzávěrka první čísla Průzkumů památek i 2018

Vážení autoři, redakční uzávěrku posouváme na 29. března 2018.  [ Klapetková ]


6. 2. 2018   Uzávěrka Průzkumů památek I / 2018

Redakční uzávěrka pro odevzdání článků do Průzkumů památek I/2018 je 5. března 2018. Články odevzdávejte do redakce na mail klapetkova.olga@npu.cz  [ Klapetková ]


31. 1. 2017   PP II 2016

časopis bude v distribuci od 10. 2. 2017  [ Klapetková ]


16. 1. 2017   Uzávěrka Průzkumů památek I / 2017

Vážení autoři, články do prvního čísla Průzkumů památek I 2017 posílejte na mailovou adresu redakce (klapetkova.olga@npu.cz) do 28. 2. 2017. Nezapomeňte, prosím, přiložit popisy obrazové dokumentace a podklad pro resumé.
  [ Olga Klapetková ]


28. 7. 2016   Připravované číslo PP I (vyjde v září)

Obsah PP / 2016
Úvodník

Studie
1. Poutní areál v Chlumu sv. Maří, významná památka na hranicích Čech
JAKUB BACHTÍK – PETR MACEK – PETRA OULÍKOVÁ – PAVLA PRIKNEROVÁ
2. Zámek Hrubá Skála na počátku 17. století.
Příspěvek k poznání významu a využití smiřického sídla v kontextu rodového dominia
Hana Prixová Dvorská
3. Archivní zprávy k životu a dílu architekta a stavitele Étienna Dieudonného (1682–1752)
Pavel Zahradník

4. Hrad Zbořený Kostelec jako obranná stavba doby polipanské a poděbradské
Vladislav Razím

5. Terénní stopy trojího obležení hradu Zbořeného Kostelce (1449, 1450, 1467)
Jan Kypta – Filip Laval – Jiří Marounek – Zdeněk Neustupný


Materiálie

1. Vývoj podoby astrolábu Pražského orloje
Petr Skála

2. Stavební vývoj objektu zvaného Sýpka na hradě Buchlově
Radim Vrla
3. Z průzkumů kostela sv. Zikmunda v Popicích u Znojma
Lenka Šabatová - Petra Dohnalová

4. Cyklus nástěnných maleb na Křemešníku: Ikonografické motivy a jejich ideový význam v kontextu restaurátorských prací
Anna Hamrlová

5. Venkovský dům na jižním Plzeňsku ve světle nových poznatků
Karel Foud, Alena Aubrechtová

  [ Klapetková ]


28. 7. 2016   uzávěrka čísla časopisu Průzkumy památek II 201´6

Uzávěrka druhého čísla je 1. září 2016, pokyny pro autory jsou v záložce Autoři
články posílejte na mail klapetkova.olga@npu.cz (pouze texty), obrázky přes úschovnu s upozorněním na daný mail, aby se odkaz neztratil
  [ Klapetková ]


9. 2. 2016   Redakční uzávěrka prvního čísla XXIII. ročníku Průzkumů památek - 2016

Vážení autoři,
redakční uzávěrka pro příjem článků do chystaného prvního letošního čísla Průzkumů památek je 11. březen 2016.
Články dodávejte do redakce na adresu klapetkova.olga@npu.cz podle Pokynů (v záložce Autoři).
Těšíme se na spolupráci
  [ Olga Klapetková ]


3. 2. 2016   Průzkumy památek II 2015

Vážení čtenáři,

druhé číslo 22. ročníků Průzkumů památek bude v distribuci od 22. února 2015.
Obsah:
Úvodník
Kultura bydlení jako (nedohlédnutý) úběžník mezioborového výzkumu
Die Wohnkultur als der (unabsehbare) Fluchtpunkt der interdisziplinären
Forschung
Mgr. Jan Kypta, Ph.D............................................................................. 1–2
Studie
Středověké nástěnné malby v suterénu broumovské fary
Mittelalterliche Wandmalereien im Souterrain des Pfarrhauses in Broumov/
Braunau
Jan Royt, Jan Dienstbier, Ondřej Faktor ............................................ 3–30
Malba Tance smrti v chodbě Hospitálu v Kuksu
Malerei mit dem Totentanz im Gang des Hospitals in Kuks/Kukus
Matouš Jirák, Jindřich Kolda, Eva Skarolková, Jiří Slavík ................ 31–62
Štuková výzdoba interiérů zámku v Milešově
Stuckverzierung der Interieure des Schlosses in Milešov/Milleschau
Kamil Podroužek, Vít Honys ............................................................. 63–80
Hospodářské dvory kladrubského kláštera v 2. polovině 18. století
Die Wirtschaftshöfe des Stiftes Kladruby in der 2. Hälfte des
18. Jahrhunderts
Jakub Krček .................................................................................... 81–106
Průzkum a dokumentace venkovských školních budov
založených v 19. století
Die Untersuchung und Dokumentierung der im 19. Jahrhundert
gegründeten Dorfschulgebäude in der Umgebung von Horažďovice
David Tuma ................................................................................... 107–124
Materiálie
Hamerský mlýn (Hammermühle) čp. 1 ve Starých Dobrkovicích
u Českého Krumlova
Die Hammermühle in Staré Dobrkovice bei Český Krumlov
Jiří Bloch, Jarmila Hansová, Daniel Šnejd .................................... 125–141
Venkovská usedlost čp. 21 na Frýdštejně. Příspěvek k poznání
historie a stavební podoby domu 1. poloviny 17. století
Das Gehöft Nr. Konskr. 21 in Frýdštejn. Beitrag zur Erkenntnis
der Geschichte und Baugestalt des Hauses aus der 1. Hälfte des
17. Jahrhunderts
Tereza Konvalinková, Martin Ouhrabka ....................................... 141–163
Roubené sýpky z Močerad. Historický lidový stavební fond
na Domažlicku ve světle nových poznatků
Die Blockbauspeicher von Močerady. Der historische Volksbaubestand
im Tauser Land im Lichte neuer Erkenntnisse
Karel Foud .................................................................................... 163–173
Nález torza žebrové klenby v klášteře augustiniánů v Bělé pod
Bezdězem
Der Fund eines Rippengewölbetorsos im Augustinerkloster in Bělá pod
Bezdězem
Eva Vyletová ................................................................................... 174–179
Příspěvek průzkumu krovů ke stavebním dějinám zámku
Jánský Vrch
Der Beitrag der Dachstuhluntersuchung zur Baugeschichte
des Schlosses Jánský Vrch
Tomáš Vítek ................................................................................... 179–186
Sgrafito zaniklé lunetové římsy zámku Orlice
Die Sgraffiti des verschwundenen Lünettengesimses vom Schloss Orlice
Eliška Racková, Zuzana Vařeková .................................................. 187–192
Alabastrová řezba sv. Jana Nepomuckého ze soukromé sbírky
v Čechách – nově objevené dílo sochaře Lazara Widemanna (Widmanna)
Alabasterschnitzerei des hl. Johannes von Nepomuk aus der privaten
Sammlung in Böhmen, neu entdecktes Werk des Bildhauers Lazar
Widemann (Widmann)
Viktor Kovařík ................................................................................192–200
Recenze ................................................................................. 201–207
Z odborného tisku ......................................................... 208–
  [ Klapetková ]


3. 10. 2015   Průzkumy památek I 2015

Počátkem příštího týdne časopis PP I 2015 přivezou z tiskárny, můžete objednávat.
Na druhém čísle pilně pracujeme.
  [ Klapetková ]


28. 8. 2015   Předplatné časopisů

Vážení uživatelé a čtenáři,

byla zastavena možnost předplatného Průzkumů památek a Památek středních Čech na rok 2015. Časopisy lze nyní objednávat po jednotlivých číslech.
Předplatné bude obnoveno až pro ročníky s rokem vydání 2016.
Děkujeme za pochopení
  [ Olga Klapetková ]


8. 7. 2015   Obsah připravovaného čísla PP I/2015, v distribuci bude v druhé polovině září

Úvodník
Stodesáté narozeniny Václava Mencla
Helena Soukupová

Studie
Kostel v Neustupově jako nekropole renesanční šlechty
Mikrosvět rezidenční vsi (1450–1620)
Jan Kypta – Robert Šimůnek – Jan Veselý

Jan Antonín Richter (1712–1762)
Olomoucký barokní sochař ve stínu svého mistra
A. Sekanina

Návrh architekta Jana Josefa Wircha na nový způsob
stavby venkovských i městských budov a jeho další osudy
Pavel Zahradník

První liberecká „kinema“
Kino jako stavební typ a symbol nové doby
Alena Řičánková - Jaroslav Zeman

Materiálie

K románské stavební etapě kostela sv. Mikuláše v Drchlavě
Ivan Peřina

Věžová sanktuaria v Českých zemích v období konfesionalizace
Aleš Mudra – Michal Patrný

Renesanční jádro zámku v areálu Národního hřebčína
v Kladrubech nad Labem - výsledky operativní dokumentace
Eliška Racková – Jitka Svobodová

Zámek Hajany a jeho stavební vývoj
Matěj Kruntorád

„Prachárna Hlídka 4“ ve špilberském parku
Aleš Navrátil

Zprávy
Recenze8. 7. 2015   Uzávěrka čísla PP II/2015

Zpráva pro autory: články s obrazovou přílohou a podkladem pro resumé odevzdávejte do redakce do 31. 7. 2015 (formální úprava viz Pokyny autorům)
Adresa redakce: klapetkova.olga@npu.cz, datově větší zásilky posílejte přes úschovnu s datem vyzvednutí do 26. 8. 2015)
Těšíme se na spolupráci
  [ Klapetková ]


12. 2. 2015   Průzkumy památek II 2014 jsou v distribuci

Vážení čtenáři,
obsáhlé a výpravné číslo Průzkumů památek II/2014 již můžete objednávat, stále za cenu 200 Kč:

Úvodník
Jindřich Noll
Památky 19. a 20. století, jejich ochrana a průzkumy

Studie

Daniel Kovář; Jan Kypta; Jaroslav Šulc
Architektura jako výraz sociálního vzestupu
Příklady z venkovského prostředí sklonku středověku a počátku novověku

Petr Uličný
Valdštejnský palác v Praze
Revidované dějiny, nové souvislosti

Eva Vyletová
Roubené městské domy 17. století v Bělé pod Bezdězem

Danuška Kouřilová
Komplex staven hospodářsko-provozního cgharakteru tzv. Červený zámek v Hradci nad Moravicí
Geneze architektonického záměru a vývoj stavební formy v procesu realizace

Materiálie

Petr Freiwillig
Vodní obilní a hořčičný mlýn v Dětřichovci
Příspěvek ke vztahu stavebního a technologického vývoje vodních mlýnů

Jiří Havlice; Libor Kodýdek; Daniel Šnejd
Středověké jádro domu zemědělské usedlosti čp. 1 V Mirkovicích
Výsledky hloubkového výzkumu

Karel Foud
Usedlost čp. 46 v Líšině
Příspěvek k poznání stavební výbavy selského dvora na jižním Plzeňsku

Jiří Švec; Zuzana Vařeková
Charakter a proměna vesnické zástavby v 19. století na příkladu Hrušové u Vysokého Mýta

Jan Hanzlík; Alena Sellnerová; Hana Veselá
Vývoj plužiny v Merbolticích od 17. století

Recenze
Pavel Kroupa
Ludwig der Bayer wir sind Kaiser!, (Hrsg. Peter Wolf, Evamaria Brockhoff, Elisabeth Handle-Schubert, Andreas Th.Jell, Barbara Six)

Jiří Varhaník
Bořivoj Nechvátal – František Kašička: Hrady, hrádky a tvrze na Strakonicku, Blatensku a Vodňansku

Z odborného tisku
Dita Roubíčková
Průzkumy Památek v odborném tisku za rok 2013
  [ Olga Klapetková ]


23. 1. 2015   Průzkumy památek II/2014

Vážení čtenáři a předplatitelé, druhé číslo Průzkumů památek II/2014 budeme distribuovat v druhé půlce února 2015.

  [ Klapetková ]


23. 1. 2015   Uzávěrka pro přijetí článků do Průzkumů památek č. I- 2015

Vážení autoři,

články k recenznímu řízení pro zařazení do časopisu Průzkumy památek č. I/2015 přijímáme do 27. února 2015. Příspěvky, prosím, zpracujte dle Pokynů autorům (text s poznámkovým aparátem dle pokynů, popisy obrázků za textem - ne u obrázků-, podklad pro resumé, soubor kvalitních obrázků očíslovaných podle pořadí pro zařazení v textu, číslované podle čísel popisů obrázků).
Děkujeme
  [ Klapetková ]


8. 10. 2014   Předplatné pro rok 2014 je uzavřeno, pro rok 2015 je již zahájeno

Vážení čtenáři a předplatitelé,

předplatné periodik Průzkumy památek a Památky středních Čech je pro rok 2014 uzavřeno. Lze samozřejmě objednávat jednotlivá čísla.
Předplatné pro rok 2015 je možné již objednávat - roubickova.dita@npu.cz
  [ Olga Klapetková ]


8. 10. 2014   Předplatné pro rok 2014 je uzavřeno, pro rok 2015 je již zahájeno

Vážení čtenáři a předplatitelé,

předplatné periodik Průzkumy památek a Památky středních Čech je pro rok 2014 uzavřeno. Lze samozřejmě objednávat jednotlivá čísla.
Předplatné pro rok 2015 je možné již objednávat - roubickova.dita@npu.cz
  [ Olga Klapetková ]


23. 7. 2014   Aktuální informace k registraci na webových stránkách časopisu


Vážení uživatelé našich webových stránek:

Od 24. 8. 2014 aktualizujeme podmínky pro registraci na www.pruzkumypamatek.cz

Předplatitelé (odběratelé) časopisu Průzkumy památek:
Mají uvolněné PDF soubory časopisu od roku 1994–2013 včetně příloh. Ročník 2014 bude uvolněn v roce 2015.
Rovněž je předplatitelům umožněn plný přístup do databází článků, SHP a bibliografie.

Registrovaní účastníci, kteří nejsou předplatiteli časopisu:
Tito registrovaní mají plný přístup do databází článků, SHP a bibliografie.

Volný přístup k PDF článkům je u vyprodaných čísel časopisu a příloh.
  [ Olga Klapetková ]


5. 6. 2014   Předplatné časopisu Průzkumy památek v roce 2015

Vážení předplatitelé,

agendu spojenou s předplatným časopisu Průzkumy památek budeme pro Vás i v roce 2015 vyřizovat prostřednictvím Nakladatelství Jalna (hromadné rozesílání, fakturace)
Ceny předplatného i poštovné jsou shodné s objednávkou předplatného: 400 Kč za obě čísla a 100+DPH Kč poštovné za obě čísla.
Prosíme, neplaťte předplatné bez zaslané faktury.
1. číslo vyjde v září, 2. číslo v prosinci 2014.
Děkujeme Vám za přízeň
  [ Olga Klapetková ]


30. 5. 2014   Objednávky publikací a předplatného

Vážení čtenáři,
dovolujeme si upozornit na to, že nám přicházejí objednávky bez vyplněných kontaktních údajů - jména a adresy nebo alespoň mailu. Tyto objednávky nemůžeme vyřídit, nemáme žádnou možnost bez těchto údajů objednatele kontaktovat, proto jsou nevyplněné objednávky stornovány.
Děkujeme za pochopení
  [ Olga Klapetková ]