Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
hledánízáznamyperiodika


Seznam zpracovávaných časopisů a sborníků

Tato stránka obsahuje v abecedním pořadí seznam všech anotovaných periodik, zahrnutých do bibliografie. Kliknutím na zkratku periodika získáte další bibliografiké údaje daného periodika (zkratku, úplný název, vydavatele, místo vydání) včetně časového období, ve kterém je anotováno.


A B C Č Ď D E F G H CH I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú U Ú U V W Z Ž 1

a&a art & antiques
AAA Acta Artis Academica 2012
AB AVJČ Archeologie barbarů 2006
ACAP Acta curiae Archiepiscopalis Pragensis
ACU Antiqua Cuthna
AČ Archivní časopis
Ad Ad architektura
AFFZČU Acta Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni
AH Archaeologia historica
AHJN Ad honorem
AHMUSO Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis
AHUO Acta Historica Univesitatis Opaviensis
AHUSO Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis
AJZ Architekt Josef Zítek
Almanach Almanach 2007
AM Acta musealia Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně
AMM Acta Musei Moraviae
AMM-SS Acta Musei Moraviae - Scientiae sociales
AMS Archelologie Morava a Slezska
Andělák Andělák
AP Archaeologica Pragensia
APK Archivní prameny Kolínska
AR Archeologické rozhledy
Arch Architekt
Arch+ Architect+
Architekt Architekt
Arnika Arnika
ARSČ Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1998-2002
AS Archeologická studia
ASČ Archeologie ve středních Čechách
ASKr Státní okresní archiv Kroměříž
ASZn Ročenka Státního okresního archivu ve Znojmě
AT Archivum Trebonense
AUP Acta Universitatis Palackianae Olomucensis
AUPO Acta Universitatis Palackianae Olomucensis
AUR-H Acta Universitatis reginaehradecensis, Facultas Studiorum Humanorum Historica I
AV Ars Videndi
AVČ Archeologie východních Čech
AVJČ Archeologické výzkumy v jižních Čechách
AVSČ Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1983 - 1992
AVSZČ Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 2003-2007
AVV Archeologické výzkumy na Vysočině
AW Antonín Wiehl
AZ Archivní zpravodaj
AzČ Archeologie západních Čech
Bezděz Vlastivědný sborník Českolipska
BiRe Biskupská residence v Hradci Králové
BL Bořetické listy
BMD Brno v minulosti a dnes
BMG Bulletin Moravské galerie v Brně
BNG Bulletin Národní Galerie
BP Brána památek
BPÚ Bulletin Památkového ústavu v Ústí nad Labem
BR Broumovsko
Brno Brno v minulosti a dnes
Břevnovan Břevnovan
BS Bibliotheca Strahoviensis
BU Barokní umění v severozápadních Čechách
BUHS Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích
BZ Budišovský zpravodaj
CaBe Castrum Bene
CB Castellogica bohemica
CFL Confluens
CMKDM Co můj kostel dnes má, nemůže kníže odníti
CMP Colloquia mediaevalia Pragensia
CnM Cisterciáci na Moravě
Com Comotovia
Comotovia 
CP Castrum Pragense
CPICEB Conference Proceedings of the 7th International Conference on Earth Building 12. November 2016 in Weimar
CŘ 900 let cisterciáckého řádu
CV Cesta Vysočiny
ČČH Český časopis historický
Čejkovice Čejkovice
ČG Český granát
ČK Český kras
ČL Český lid
ČM Český Merán
ČMM Časopis Matice moravské
ČNM 
ČP České památky
ČPK Čechy jsou plné kostelů - Boemia plena est ecclesiis
ČRP Z Českého ráje a Podkrkonoší
ČRP-S Valdštejnská loggie a barokní komponovaná krajina okolí Jičína, Z Českého ráje a Podkrkonoší - Supplementum 3
ČS Čáslavský sborník
ČSM Časopis Slezského muzea
ČSPS Časopis Společnosti přátel starožitností
ČSZM Časopis Slezského zemského muzea
ČSZM/B Časopis Slezského zemského muzea
ČSZM-B Časopis Slezského zemského muzea
ČTF Českotřebovská farnost v historii
ČZRS České země v raném středověku
ĎaS Dějiny a současnost
DH Vladimír Wolf et Opera corcontica. Dissertationes historicae
DK Dívčí Kámen
DKČ Dědictví koruny české
DP Documenta Pragensia
DS Dějiny staveb
DVS Dačický vlastivědný sborník
DVZ Děčínské vlastivědné zprávy
DZ Deblínský zpravodaj
EAE Ex archivis ecclesiae
Era 21 Era 21
ERA 21 O architektuře víc! - more on architecture!
ERA21 ERA21
ES Epigraphica & Sepulcralia
FAS Forum architektury & stavitelství
FB Forum Brunense 1995/1996
FHB Folia historica bohemica
FN Fontes Nissae
FUMA Forum urbes medii aevi
GaHL Genealogické a heraldické listy
GlČj Génius loci českého jihozápadu
Gorgoneion Gorgoneion
GPŠ Gryspekové a předbělohorská šlechta
GSM Gotické sochařství a malířství v severozápadních Čechách
GZČ Gotika v západních Čechách Katalog výstavy
Hanspaulka
HA Historická architektura
HaG Heraldika a genealogie
Haná Krajina našeho domova - Haná
Havířov Havířov a rozvoj jeho industriálního dědictví
Havlíčkobrodsko Havlíčkobrodsko
HB Havlíčskobrodsko
HB-VS Havlíčkobrodsko - vlastivědný sborník
HD Historická dílna
HG Historická geografie
HHA Umělecké dílo jako projev vladařské reprezentace a symbol státní identity
HI Historická inspirace
Historica Historica
HK Královéhradecko
HL Havlíčkobrodské listy
Hláska Hláska
Hlasy Hlasy muzea a archivu ve Frenštátě pod Radhoštěm
Hlučínsko Hlučínsko
HMF Hlasy Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm
HMPS Havelské Město pražské ve středověku
Holešovsko Holešovsko
HP Historica Pragensia
HS Historické sklo - Sborník pro dějiny skla
HSK Historický sborník Karlovarska
HSKN Historický seminář Karla Nejdla
Hulíňan Hulíňan
Humna 
HV Historie a vojenství
HVS Historický věstník Stříbrska
HZ Úloha tvůrčích osobností při rekonstrukcích historických zahrad Sborník ze sympozia
HZP O historických zahradách a parcích
HZS Historické zahrady, parky a kulturní krajina Severní Čechy 2003
ChE Chotěbořské echo
CHPZ Chraňte památky, půjčte jim na zimu svetr
CHVL Chrudimské vlastivědné listy
CHVS Chrudimský vlastivědný sborník
ID Průmyslové dědictví
JAO Jihlavský archivní občasník
JAR Jihlavská archivní ročenka
Jesenicko Jesenicko
JHVS Jindřichohradecký vlastivědný sborník
JJJ Josef Jiří Jelínek, Barokní sochařská dílna z Kosmonos
JM Jižní Morava
JP Jižní Plzeňsko
JSH Jihočeský sborník historický
JVS Jindřichohradecký vlastivědný sborník
JZ Jevíčský zpravodaj se zprávami z Jaroměřic a Chornic
JZSb Architekt Josef Zítek, jeho rodina a Lčovice. Sborník vydaný při příležitosti 100. výročí úmrtí Josefa Zítka
Kámen Kámen
KD Kobylí dědina
KDV Královédvorsko
KK Od knížat ke králům
KKCO Kdy-Kde-Co v Olomouci
KM Krásné město
Kmi Konstruování minulosti
KMi Konstruování minulosti
Kněževák Kněževák
KP Křesťanství v Podorlicku. Historický vývoj od nejstarších dob až do současnosti
KPDS K periodizaci dějin Slezska
KPUM V komnatách paláců v ulicích měst
KR Kaplička na návsi, křížek v polích
KRD Královédvorsko
KS Kladský sborník
KT Sdílné město
Kuděj Kuděj
KuK Kunst und Kirche
Kutnohorsko Kutnohorsko
KV Královský Vyšehrad
KVL Karlovarské radniční listy
KZK Klášter Zlatá Koruna
KŽ Koněspřežní železnice po obou stranách hranice
LA Lanškrounsko
LASb Sborník ze semináře Vesnická architektura 1. poloviny 20. století
LeN Ledčičcké noviny
Liberec Liberec
Libosad Libosad
Litoměřicko Litoměřicko
LKnH Lidová kultura na Hlučínsku
LMSP Listy muzejního spolku v Pardubicích
Lomec 300 let poutního kostela Jména Panny Marie na Lomci
LP Lipnické panorama
LR LAPIS REFUGII
Sborník Mušov 1276-2000
MA Mediaevalia archaeologica
Mandava Mandava 2010
MB Minulostí Berounska
MC Monumentorum custos
MČ Mezi časy
MČŠ Minulost Českého Švýcarska
MH Marginalia Historica
MHB Mediaevalia historica bohemica
MJ Mikroregion Jesenicko
MK Malovaný kraj
MKHz Měsíčník Krušné hory - západ
MKHZ Měsíčník krušné hory- západ
ML Muzejní listy
MP Mělník-Pšovka
Mpe Musa pedestris
MPZMR Městské památkové zóny Manětín a Rabštejn
MR Minulostí Rokycanska
MS Mikulovská sympozia
MSo Muzeum a současnost
MST Jubilejní pátá zpráva Muzejního spolku v Telči
MTVL Moravskotřebovské vlastivědné listy
MTZ Moravskotřebovský zámek - renesance v evropském kontextu
MV Polní opevnění od třicetileté války do roku 1945
MVP Muzejní a vlastivědná práce
MZK Minulostí západočeského kraje
Napajedla Napajedla
Národopisná revue Národopisná revue
Nebovidy Nebovidy
NHM Na Hroznatově míse
NK Naším krajem
NLÚ Nové letopisy města Ústí nad Orlicí a jeho okolí
NM Naše město
NMD Náchodsko od minulosti k dnešku
NMDK Naše Město Dolní Kounice
NNH Náměšť na Hané a okolí
NOnV Nové objevy na Velehradě
NR Národopisná revue
NV Národopisný věstník
OAK Opomíjená archeologie
OAS Olomoucký archivní sborník
ObML Objevy a zajímavosti v okolí Mariánských Lázní
OD 1000 let kláštera na Ostrově (999-1999)
OHA Opuscula historiae artium
OHP Orlické hory a Podorlicko
OHPD Od Horácka k Podyjí. Vlastivědný a kulturní časopis
OJkT Od Ještěda k Troskám
OJKT Od Ještěda k Troskám
OK Olomoucké kláštery
OKNO Okno do života Ostravsko-opavské diecéze
OL Olomoucké domy a paláce
ONJ Okres Nový Jičín
Opava Opava
Opuscula historiae artium Opuscula historiae artium
OS Oustecké střípky
OSt Osm století
Ostrava Ostrava
OT Obnovená Tradice
OV Oderské vrchy
OvČ Oděv v Čechách ve středověku a raném novověku
OVL Osudový vlak
PA Památky archeologické
PA-S Památky archeologické
PaSMB Práce a studie muzea Beskyd
PB Posel z Budče
PBL Pod Blaníkem
PBL/P Samostatná příloha časopisu Pod Blaníkem
PBO Porta Bohemika
PČ Přibyslavský čtvrtletník pro kulturu historii a ekologii
PČM Pomezí Čech a Moravy
PEŠ Pocta Evě Šmilauerové
PeZ Pěší zóna
PG Paginae historiae
PJČ Památky jižních Čech
PK 850 let plaského kláštera (1145 - 1995)
PKr Příroda Kraslice
PL Památkové listy
Plzeňsko Plzeňsko
PM Podřipský muzejník
PMK Práce muzea v Kolíně
PMP Prácheňské muzeum v Písku Zpráva o činnosti
PN Panorama z přírody historie a současnosti Orlických hor a podhůří
PO Přibyslavský občasník
POB Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví
Podbrdsko Podbrdsko
PodLS Pod Libavským sedlem
Polabí Polabí
Polensko Polensko
Poodří Poodří
Poohří Poohří 2. Památky a společnost
PoPMA Péče o památky moderní architektury
PP Průzkumy památek
PPJM Památková péče na jižní Moravě
PPM Památková péče na Moravě
PPnM Památková péče na Moravě
PPŽ Památky příroda a život
PrA Praha archeologická
Pravěk Pravěk
PS Pojizerský sborník
PSČ Památky středních Čech
PSH Pražský sborník historický
PTK Památky Těšínského knížectví
PÚO Výroční zpráva Památkového ústavu v Olomouci
PÚP Památkový ústav v Pardubicích. Výroční zpráva za rok 1996
PÚV Příspěvky k ústecké vlastivědě
PV Památky Vysočiny
PV 1990 Přehled výzkumů za rok 1990
PV 1991 Přehled výzkumů za rok 1991
P-VA Praehistorica XXI - Varia archaeologica
PVC Pictura Verba Cupit
PZ Podivínský zpravodaj
PzČ Památky západních Čech
PZH Pod Zelenou Horou
RAZ Ročenka Státního okresního archivu ve Znojmě
RBD Restaurovaná barokní díla z kostela sv. Ignáce v Praze
RBS Regnum Bohemiae et Sacrum Romanum Imperium
REKR Revue Kročeje
RHS Rakovnický historický sborník
RJJHS Ročenka Jizersko-ještědského horského spolku
RK Rodným krajem
RK 46 Rodným krajem
RK 47 Rodným krajem
RKMJ Ročenka knihovny a muzea v Jaroměři
RLA Ročenka liberecké architektury
RM regioM
RMP Res musei pragensis
RMT Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích
ROAT Ročenka Státního okresního archivu v Trutnově za rok 1998
RoB Rozprava o baroku
Ročenka SOA v Ol Ročenka Státního okresního archivu v Olomouci
ROP Restaurování a ochrana památek
RP Rekonstrukce památek
RPA Ročenka prostějovského archivu
RPP Regionální periodika, pramen poznání místní historie a kultury
RR Rodopisná revue
RRMČK Ročenka Regionálního muzea v Českém Krumlově
RSM Renesanční sochařství a malířství v severozápadních Čechách
RSOA Ročenka Státního okresního archivu v Olomouci
RSOAO Ročenka Státního okresního archivu v Olomouci
RSOAP Ročenka státního oblastního archivu v Plzni
RSOkAZ Ročenka Státního okresního archivu ve Znojmě 2004
RSZC Restaurované severozápadní Čechy
ŘK Říčanský kurýr
Salve Salve
SAP Sborník archivních prací
SaR Složitosti a rozpory moderní architektury a její památkové ochrany
SAŠ Sborník SOkA Šumperk
SAVP Socha-architektura-veřejný prostor
SaZ Studie a zprávy
Sázavsko Sázavsko
SB Staré Budějovice
Sb. Bernartice Sborník Bernartice nad Odrou
Sb. SOAP 
SBDBH SBDBH
SBl Sborník Blatná
SBM Sborník bruntálského muzea
SbmB Sborník muzea Blansko
SbMBH Sborník Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
SBMBH Sborník Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
SCK Schodištní cykly Velké věže hradu Karlštejna
SDN Stopami dějin Náchodska
SDS Sborník z konference Dějiny staveb
SE Studia Ethnographica
SEP Sborník Společnosti přátel starožitností
SEPR Sedlecko-Prčicko
SF Speleofórum
SHB Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské university/Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis Brunensis
SHSPRP Sborník Havlíčkobrodské společnosti pro povznesení regionálně historického povědomí
SChK Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii
SCHM Sborník Chebského muzea
SJ Stříbrná Jihlava 2007
SKMKK Sborník Krajského muzea Karlovarského kraje
SKN Sborník přednášek z XIII historického semináře Karla Nejdla
SKNSÚ Středověká krajina na střední Úslavě
SkpW Sborník k poctě Evy a Karla Waskových, západočeských archivářů
SL Stavební listy
Slaný Slaný - české město ve středověku
SLH Sborník lanšperského hradu Dolní Dobrouč
SLK Sto let Klubu Za starou Prahu 1900 - 2000
Slovácko Slovácko
SLS Studie k lidovému stavitelství
SM Severní Morava
SMB Sborník Muzea Blansko
SMDBH Sborník Muzea Dr. Bohuslava Horáka
SMDBH-TSŽV Sborník Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
SMKK Sborník Muzea Karlovarského kraje
SMKVK Sborník muzea Karlovarského kraje
SMP Studia mediaevalia Pragensia
SMPT Sborníček
SMS Sborník Muzea středního Posázaví v Ratajích nad Sázavou a Archeologické společnosti Západočeské univerzity v Plzni
SMSP Sborník Muzea Středního Posázaví
SNM Sborník Národního muzea v Praze
SNPÚ v Ol Sborník Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Olomouci
SNPUL Sborník Nárdoního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Liberci
SNPÚO Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě
SNPÚOl Výroční zpráva Památkového ústavu v Olomouci
SNPÚOs Sborník památkového ústavu v Ostravě
SNPÚPa Sborník Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Pardubicích
SO Slánský obzor Vlastivědný sborník Podřipska
SOAL Sborník okresního archivu v Lounech
SOAZ Ročenka Státního okresního archivu ve Znojmě
SOD Svorník
SOkAK-as Státní okresní archiv Kroměříž
Sol Světelský oltář v kontextu pozdně gotického umění střední Evropy
SOMT Sborník Okresního muzea v Tachově
SOPVČ Dvacet let Společnosti ochránců památek ve východních Čechách (1990-2010)
SP Staletá Praha
SPAJ Sborník příspěvků k 85. narozeninám Antonína Justa
Speleo Speleo
SPFFBU C 43 Sborník prací filosofické fakulty Brněnské univerzity - řada historická
SPFFBU C 44 Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské univerzity - řada historická
SPFFBU E Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university, řada archeologicko-klasická
SPFFBU F Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university, řada uměnovědná
SPFFBU F 40 Sborník prací filosofické fakulty Brněnské univerzity - řada uměnovědná
SPFFBU F 41 Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské univerzity - řada uměnovědná
SPFFBU-SHB Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské university/ Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis Brunensis
SPHDU Sborník prací z historie a dějin umění
SPKDo Sborník příspěvků z Konference k výročí 750 let královského města Domažlice
SPl Severní Plzeňsko
SPMPT Sborníček
SPO Sborník prací FF Ostravské univerzity
SPP K současným problémům péče o památky
SPS Sborník Společnosti přátel starožitností
SPÚ v Ost Sborník památkového ústavu v Ostravě
SPÚB Zprávy Státního památkového ústavu v Brně
SPÚO Sborník Památkového ústavu v Ostravě
SPVA Sborník prací východočeských archivů
SPVD Sál předků na zámku ve Vranově nad Dyjí
SPVKK Sborník Společnosti pro výzkum kamenných křížů
SPZ Sborník prací z historie a dějin umění
SR Studia Rudolfina Bulletin Centra pro výzkum umění a kultury doby Rudolfa II
SSB Slezský sborník
SSH Středočeský sborník historický
SSM Sborník Severočeského muzea
SSMi Scamna super Misam
SSOA Sborník Státního okresního archivu v Přerově
SSOAFM Sborník Státního okresního archivu ve Frýdku-Místku
SSOAF-M Sborník Státního okresního archivu Frýdek-Místek
SSOAP Sborník Státního okresního archivu Přerov
SSOAŠ Sborník Státního okresního archivu Šumperk
SSOSP Sborník Státního okresního archivu Přerov
SSPS Sborník Společnosti přátel starožitností
SSPVKK Sborník Společnosti pro výzkum kamenných křížů
SSVkk Sborník Společnosti pro výzkum kamenných křížů
SSVKK Sborník Společnosti pro výzkum kamenných křížů
Stav Stavebnictví
Stavba Stavba
STM Sborník Technického muzea v Brně
Stop Zpravodaj STOP
STOP Zpravodaj STOP
STOP FA Funerální architektura
Strakonice Strakonice
StřM Střední Morava
STS Staré stezky 2001
STZ Staré stezky
SV Světelsko
SVa Svatý Václav
SVo Svatý Vojtěch
Svorník Svorník
SVPP Sborník vlastivědných prací z Podblanicka
SVPUP Scientific papers of the University of Pardubice
SVS Středočeský vlastivědný sborník
SVT Svatý Vojtěch, Tisíc let svatovojtěšské tradice v Čechách
SvZ Světelský zpravodaj
SZ Stařečský zpravodaj
SZM Sborník Západočeského muzea v Plzni - historie
SZMP Sborník Západočeského muzea v Plzni
ŠTAFETA ŠTAFETA
Šumava Šumava
Šumperk Šumperk město a jeho obyvatelé
ŠvPČ ŠvPČ
ŠZMS Šestá zpráva Muzejního spolku v Telči za roky 1997-2006
TA Táborský archiv
TaM Textil a móda
TeA Technologia Artis
Těšínsko Těšínsko
TH Theatrum historiae
THAYENSIA THAYENSIA
TL Telčské listy
TUI Tadition - Umgestaltung - Innovation
TvM Textil v muzeu
UHS Ústecký sborník historický
ÚHS Ústecký sborník historický
Umění Umění
UŘ Umění a řemesla
ÚSH Ústecký sborník historický
USO Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis
UUR Urbanismus a územní rozvoj
Valašsko Valašsko
VaV Vodňany a Vodňansko
VCP Vodní cesty a plavba
VČŠ Východočeská šlechta, její sídla a teritoria
Veligrad Veligrad
Velkomeziříčsko Velkomeziříčsko
VeM Velkomeziříčsko
Veronica 
Věstník Věstník
Věstník Historicko-vlastivědné Věstník Historicko-vlastivědného kroužku v Žarošicích
VII Verba in Imaginibus
VL Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy
Vlad Vladislav II. druhý král z Přemyslova rodu. K 850. výročí jeho korunovace
VLH Východočeské listy historické
VLPK Vlastivědné listy Pardubického kraje
VlSMŠ Vlastivědný sborník Muzea Šumavy
VlSP Vlastivědný sborník
VM Sborník referátů ze semináře Vodní mlýny
VS Vyškovský sborník
VSA Ve službách archeologie
VSDJT Vlastivědný sborník Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska
VSH Východočeský sborník historický
VSK Vlastivědný sborník Kralupska
VSMB Vlastivědný sborník Moravskobudějovicka
VSMŠ Vlastivědný sborník Muzea Šumavy
VSNJ Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín
VSP Vlastivědný sborník Pelhřimovska
VSPd Vlastivědný sborník Podřipska
VSPI Vlastivědný sborník
VSPl Vlastivědný sborník
VST Vlastivědný sborník Třeště a okolí
VSÚ Vlastivědný sborník
VSV Vlastivědný sborník Vysočiny
VVM Vlastivědný věstník moravský
Výběr Výběr
VZ NPÚP Výroční zpráva
VZNPÚHm Výroční zpráva 2006
VZNPÚPa Sborník Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Pardubicích
VZNPÚPI Výroční zpráva Památkového ústavu v Plzni
VZPÚ Výroční zpráva Památkového ústavu v Ostravě
VZPÚOs Výroční zpráva Památkového ústavu v Ostravě
VZPUPl Výroční zpráva Památkového ústavu v Plzni
WM Vlastivědný věstník moravský
ZA Západočeské archivy
Zálesí Zálesí
ZČRP Z Českého ráje a Podkrkonoší
ZČRPs Z Českého ráje a Podkrkonoší. Supplementum 13
ZH Zelená hora u Žďáru nad Sázavou, Příspěvky k dějinám a obnově poutního místa
ZHS Západočeský historický sborník
ZKPP Zprávy Klubu přátel Pardubicka
ZKSP Zprávy Klubu Za starou Prahu
ZKT Člověk jako tvůrce a uživatel prostoru
ZM Západní Morava
ZMHK Zpravodaj muzea v Hradci Králové
ZMK Z mého kraje
ZMN Z minulosti Nevojic
ZMP Zpravodaj Muzea Prostějovska
ZMS Zlínsko od minulosti k současnosti
ZnS Zaměřeno na středověk
ZOM Zpravodaj Ostravského muzea
ZP Zrcadlo památek
ZPB Zpravodaj
ZPK Zahrada-park-krajina
ZPP Zprávy památkové péče
ZPP/P Zprávy památkové péče. Příloha časopisu
ZPS Z pravěku do středověku
ZPÚB Zprávy Památkového ústavu v Brně
ZŘ Zlatý řez
ZS Zlatá stezka
ZSMT Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích
ZSP Za starou Prahu
ZVC Žena ve člunu
ZVM Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci
ZVUK ZVUK Zlínského kraje
ZZM Sborník Západočeského muzea
Žar Věstník Historicko-vlastivědného kroužku v Žarošicích
ŽAS Život v archeologii středověku
ŽS Sborník příspěvků ze semináře "Život na středověkém hradě ve 14. století
ŽZ Ždánický zpravodaj
150 let OM 150 let olomouckého muzejnictví