Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemePrůzkumy památek I / 1994


OBSAH ČÍSLA:
(kliknutím na článek se dostanete na stránku s jeho resumé)

Úvodník

ing. arch. Jiří Mrázek
Ke smyslu a podobě nového periodika
Úvodník

Ing. PhDr. Jan Muk
Cíle, kterých bychom chtěli dosáhnout
Úvodník

Studie

Martin Ebel, Jiří Škabrada
Stavebně historický průzkum domu čp. 22 ve Zbečně (tzv. Hamousův statek)
Stavebně historický průzkum jednoho z nejvýznamnějších dochovaných roubených vesnických domů v Čechách.

František Gabriel
Středověká pec ve Zbečně čp.22
Průzkum prostoru topeniště pod podlahou světnice, důležitý doklad k vývoji otopného zařízení vesnického domu, evidovaný zde poprvé v souvislostech stojícího objektu.

Eva Volfová, Jan Žižka
Kostel sv. Martina ve Zbečně ve světle poznatků z opravy fasád
Poznatky o stavebním vývoji kostela v období před barokní přestavbou, která je určující pro jeho nynější podobu.

František Gabriel, Petr Macek, Pavel Zahradník
Kostel Narození Panny Marie v Jablonném v Podještědí
Stavebně historický průzkum kostela, obsahujícího rozměrné raně gotické jádro.

Karel Kuča
Kostel Matky Boží (sv. Vavřince) v Novém Bydžově
Stavebně historický vývoj významného středověkého městského kostela, jemuž dosud nebyla věnována bližší pozornost.

Vladislav Razím
Nové poznatky z opravy Křivoklátu - východní část horního hradu
Výsledky dokumentace provedené v uvedené části hradu při příležitosti oprav (výměny vnějších omítek). Zejména průzkum a návrh nové interpretace velké válcové věže.

Luboš Lancinger, Ladislav Svoboda
Stavební proměny zámeckého areálu v Novém Městě nad Metují
Stavební vývoj areálu zámku, včetně umělecké výzdoby interiérů.

Martin Ebel, Pavel Vlček
Židovská radnice v Praze
Stavebně historický vývoj budovy radnice od pozdně gotického měšťanského domu k výsledné novobarokní podobě.

Materiálie

Jakub Vítovský
K otázce autorství kostelů sv. Štěpána a sv. Jindřicha na Novém Městě pražském
Informace o dosud nepovšimnutém písemném prameni, který se týká druhého stavitele tohoto kostela pražského mistra Jiřího. Pramen rovněž pomáhá doplnit zprávy o budovatelích gotické Prahy a jejich společenském postavení.

Jiří Varhaník
Ke stavebním dějinám kostela sv. Ondřeje v Radobytcích, okr. Písek
Datace vzniku kostela, pozdně gotické úpravy a barokní přestavba.

Zdeněk Dragoun
Akustické nádoby v rotundě sv. Kříže na Starém Městě pražském
Tvar nalezených nádob a jejich umístění ve zdivu staveb, srovnání s podobnými nálezy.

Jan Sommer
Nález ze západní stěny depozitáře kostela sv. Gottharda v Českém Brodě
Během oprav byl na východní stěně oratoře nad severní boční lodí zjištěn půlkruhový záklenek zrušeného portálku a kvádrová římsa.

Jan Sommer
Barokní průčelí kostela sv. Prokopa v Sázavě (okr. Kutná Hora)
Detailní průzkum barokního průčelí umožnila oprava omítek.

Václav Špale
Nález renesančního povalového stropu v prostorách spojených částí prvních podlaží v domech Malé náměstí 14, čp. 456 a Karlova 48, čp. 455
Stav, materiál, konstrukce a výmalba stropů v těchto pražských domech.