Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemePrůzkumy památek II / 1995


OBSAH ČÍSLA:
(kliknutím na článek se dostanete na stránku s jeho resumé)

Úvodník

doc. PhDr. Mojmír Horyna
Památka a poznání, úvaha o významu průzkumů v péči o památky
Úvodník

Studie

Pavel Zahradník
Santini v Želivě
Tvorba J. B. Santiniho v tomto klášteře i jeho vliv na další stavby v okolí (včetně předcházející stavební činnosti v klášteře v barokním období i stavební podniky následující). Využity prameny vztahující se k Santiniho činnosti pro želivské premonstráty, jejichž důležitost zvyšuje nedostatek jiných archivních materiálů.

Martin Ebel, Pavel Vlček
Zámecká zahrada v Cítolibech
Podoba zahrady na základě plánů a archivních materiálů, již od počátku 20. století několikrát degradované.

Eva Vyletová, Pavel Kroupa
Ke stavebnímu vývoji zámeckého areálu v Pyšelích
Příspěvek k stavebnímu vývoji areálu rozborem dvou nejstarších částí – budovy zámku a objektu čp. 6.

Vladislav Razím
K postupu výstavby středověké městské fortifikace
Na vybrané skupině fortifikací je sledována problematika postupu výstavby.

Jan Žižka
Průzkum kostela Nejsvětější Trojice v Dublovicích
Příležitostí k hlubšímu poznání stavebního vývoje kostela bylo zahájení oprav fasád v r. 1994 v oblasti věže a západního průčelí (nález románských prvků).

Dalibor Prix
Výsledky stavebně historického průzkumu kaple sv. Kříže v Opavě-Kateřinkách
Výsledky stavebně historického vývoje kaple (náměty k dalšímu uměleckohistorickému bádání o kapli samotné i šířeji o středověké architektuře moravsko-slezského pomezí).

Vít Jesenský
Průčelí kostela Narození Panny Marie v Křivsoudově a zhodnocení jeho pozdně gotické fasády
Popis nálezů (lomený gotický portál původního vstupu, trojice pozdně gotických oken, barevná úprava průčelí), rozbor a zhodnocení fasády - hodnota typologická a srovnávací.

Materiálie

Jiří Varhaník
Neznámý prostor strakonického hradu
Vyhodnocení pozoruhodné nálezové situace (vztah věžice segmentového půdorysu a tzv. kapitulní síně), která dokládá nové závažné skutečnosti o stavebním vývoji hradu a zejména o jeho stavebním rozdělení mezi světského a církevního spoluvlastníka.

Jitka Svobodová
Poznatky z obnovy západní fasády zámku v Dolním Přímu
Obnova fasád dala příležitost k ověření výsledků dříve provedeného průzkumu (potvrzení existence nejméně jednopatrové gotické tvrze, renesanční fáze).

Vladislav Razím
Středověká kladka padací mříže v Kadani
Detailní posouzení situace v Čechách ojediněle dochované kladky pro vytahování padací mříže, která byla umístěna v lomené vpadlině na vnějším průčelí brány.

Jan Žižka
Kostel sv. Petra a Pavla ve Chvatěrubech
Odkrytí pozoruhodných detailů (fragment renesanční sgrafitové omítky, dvojice zazděných oken, náběh klenáku - doklad existence, dnes již neexistujícího portálu).

Jan Sommer
Povrchový průzkum gotického kostela v Bratčicích
Dokumentace ostění gotického portálu v jižní stěně lodi, stručné shrnutí stavebního vývoje kostela.

Ladislav Svoboda
Nálezy při obnově kostela sv. Jana Křtitele v Pardubicích
Nález otisků pěti oblouků lunetové římsy ve vrchní části severního průčelí lodi (datace, autor).

Z odborného tisku

Zdeněk Dragoun, Jaroslav Peška
Archeologické výzkumy památek v Čechách a na Moravě publikované v roce 1994

Jiří Varhaník, Olga Klapetková
Průzkumy památek v odborném tisku

Recenze

Pavel Vlček
M. Zemek, J. Bombera, A. Filip, Piaristé v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1631-1950
Recenze.

Stavebně historické průzkumy

Petr Macek, Hana Holubová, Tomáš Karel
Stavebně historické průzkumy – Z archivu Památkového ústavu v Plzni