Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemePrůzkumy památek I / 1996


OBSAH ČÍSLA:
(kliknutím na článek se dostanete na stránku s jeho resumé)

Úvodník

doc. PhDr. Ivo Hlobil
Průzkumy památek a stavebně historické průzkumy
Úvodník.

Studie

Pavel Vlček, Pavel Zahradník
"Renesanční dům" čp. 177 v Českém Krumlově
Stavebně historický průzkum objektu (vztah domu k středověkému opevnění hradu, hypotetické návrhy původního účelu stavby, důvodů přerušení výstavby, rozsah barokní dostavby).

Dagmar Černoušková, Pavel Borský
Srubový dům v Zelenářské ulici ve Znojmě
Stavebně historický průzkum jednoho z nejstarších dochovaných městských domů u nás.

Josef Kyncl, Tomáš Kyncl
Dendrochronologické datování domu čp. 15 v Zelenářské ulici ve Znojmě
Dendrochronologický průzkum datuje dům do 1. čtvrtiny 14. století.

Tomáš Karel
Pozdně gotické domy Města Touškova
Zhodnocení stavebního vývoje města, rozbor podoby domů zařazuje tuto pozoruhodně jednotnou zástavbu (v této oblasti dnes ojediněle zachovanou) do širších vztahů.

Jiří Škabrada
K pochopení původní struktury některých typů středověkých domů na široké parcele
Typologie středověkých domů na široké parcele na příkladu domů v Touškově, Zbečně a Znojmě.

Zdeněk Dragoun
K otázce výskytu břidlicových domů v Praze
Užití břidlice jako stavebního materiálu při výstavbě některých pražských středověkých domů.

Pavel Břicháček, Jan Muk
Kostel sv. Jana Křtitele na Pomezí – výsledky stavebně historického a archeologického výzkumu
Stavebně historický vývoj místa, kromě kostela zmiňovány rovněž objekty připojené ke kostelu, včetně zaniklých; archeologický výzkum v chóru.

Leoš Udatný
Příspěvek k poznání vývoje kostela Zvěstování Panny Marie při františkánském klášteře v Chebu
Stručný přehled historie, vývoj zastřešení kostela a jeho nosných konstrukcí.

Libor Jan, Vít Jesenský
K funkci a stavební podobě johanitských komend na Moravě
Pokus o obecnější charakteristiku podoby a funkce johanitských komend na území Moravy.

Materiálie

Jiří Bláha, Jan Žižka
Z opravy kostela sv. Jakuba Většího v Minicích
Výsledky stavebně historického průzkumu a nové nálezy, které byly učiněny při snímání omítek (gotické hrotité okno, barevnost omítek, gotický portál předsíně před jižním vstupem kostela – zásadní význam pro dataci).

Jan Žižka
Z opravy kostela sv. Petra v Brandýse nad Labem
Nově zjištěna okna v jižním průčelí lodi, zbytky omítek z období 19. století či z doby barokní, další drobné stavební zajímavosti.

Karel Foud
Kostel Povýšení sv. Kříže v obci Újezd sv. Kříže ve světle nových objevů
Nové poznatky ze stavebního vývoje kostela (loď, kněžiště a sakristie 14. stol., oratoř a předsíň barokní).

Jiří Varhaník
Ještě ke stavební historii strakonického hradu
Na východním i západním průčelí věže Jelenky nově zjištěna pravoúhlá okénka, potvrzují dříve vyslovenou pochybnost o existenci druhé, menší věžice segmentového půdorysu.

Petr Macek
Zámecká lázeň v Drahenicích
Podoba dnes ojediněle zachované zámecké lázně.

Jan Anderle, Martin Ebel
Stavebně historický průzkum domu čp. 59 v Tachově
Nový stavebně historický průzkum umožnil vyslovit hypotézu o vývoji dispozice domu, včetně přesnější datace žebrové klenby v přední části přízemí pravého traktu.

Eva Vyletová
Příspěvek k vývoji zástavby na Novém Městě v Mladé Boleslavi - nálezy v domech čp. 73/II a 77/II
Nálezy, které byly odhaleny při opravách domů, stojících při bývalém kláštěře minoritů v severní části mladoboleslavského Nového Města (gotický původ brány domu č. 73, dům č. 77 - sgrafitová výzdoba, snad návaznost zdi na opevnění kláštera).

Kamil Podroužek, Martin Ebel
Kamenný dům v Sosnové
Stavební zvláštnosti skalního domu čp. 68 v Sosnové.

Jan Anderle
Pozdně renesanční kachle z fary v Boru
Neglazované komorové kachle, jednotná ikonografie s motivem lva.

Zdeněk Dragoun, Jan Havrda
Plaketa se symbolem evangelisty Lukáše z kostela sv. Linharta na Starém Městě pražském
Torzo kovové plakety nalezené v základech uvedeného kostela, její podoba, původní určení.

Dagmar Stará
Dvě neznámá kutnohorská pečetidla
Popis dvou pečetidel ze 17. a 18. století.

Petr Macek
Nové poznatky o barevnosti barokních průčelí
Základní typy barokní barevnosti, varianty a odchylky.

Recenze

Zdeněk Dragoun
P. Macek, Žitenice. Kostel sv. Petra a Pavla
Recenze

Stavebně historické průzkumy

Jitka a Ladislav Svobodovi, Jiří Slavík
Stavebně historické průzkumy - Seznam stavebně historických průzkumů v archivu PÚ Pardubice