Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemePrůzkumy památek I / 1997


OBSAH ČÍSLA:
(kliknutím na článek se dostanete na stránku s jeho resumé)

Úvodník

doc. ing. arch. Milada Radová-Štiková, CSc.
Poznatky ze stavebně historického průzkumu zobecněné pro výuku jeho metody
Úvodník.

Studie

Pavel Kroupa
Průzkum jižního průčelí lodi kostela sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory
Stavebně historický vývoj, sochařská výzdoba, její formální rozbor a návrh provenience, rozbor barevnosti románského zdiva a architektonických článků, rozbor omítkových vrstev.

Jiří Varhaník, Jindřich Noll
Kostel sv. Jiljí v Heřmani
Studie typologicky zajímavého kostela, kterému byla doposud věnována pozornost jen okrajově (na tento příspěvek ve stejném čísle časopisu navazují ještě dva drobnější články zaměřené na jeho krov a kapli). Nové poznatky ke stavebnímu vývoji kostela.

Jiří Fröhlich
Archeologický výzkum kaple sv. Alžběty v Heřmani
Potvrzena přístavba kaple ke kostelu a ta datována do průběhu 14. století.

Tomáš Kyncl, Josef Kyncl
Dendrochronologie krovu kostela sv. Jiljí v Heřmani
Užití datovaných dřevěných prvků stanoveno na rok 1480 s běžnou tolerancí.

Jan Adámek, Jan Sommer
Kostel dominikánů v Písku, jeho gotické pozůstatky a barokní proměna
Stavebně historický průzkum mendikantského kostela.

Martin Ebel, Jiří Škabrada, Petr Dostál
Zděná klasicistní přestavba vesnice Loubí po požáru roku 1843
Mimořádná skupina zděných klasicistních objektů, které vznikly při plánovité obnově vesnice po požáru.

Anna Kubíková
Několik poznámek k českokrumlovskému "Renesančnímu domu"
Příspěvek reaguje na studii P. Vlčka a P. Zahradníka otištěnou v Průzkumech památek 1996/1, ve kterém autoři podávají výsledky již třetího stavebně historického průzkumu domu. Na základě archivních materiálů upozorňuje na některé nepřesnosti uvedeného příspěvku.

Jan Müller
K průzkumům "Renesančního domu" čp. 177 v Českém Krumlově
Analýza výsledků tří průzkumů, které se v průběhu let zabývaly uvedeným domem, historická ikonografie.

Vladislav Razím
Tzv. Plášť v Českém Krumlově (Příspěvek k diskusi o tzv. Renesančním domě čp. 177)
Návrh nové interpretace vývoje tzv. Renesančního domu (štítová zeď, zvaná Plášť). Zařazení do širších souvislostí fortifikační architektury příslušné doby a regionu.

Materiálie

Zdeněk Dragoun, Karel F. Zabloudil
Geofyzikální průzkum pilířů Juditina mostu
Prezentace údajů získaných geofyzikálním průzkumem, směřující k určení přesné polohy pravděpodobně dochovaných mostních pilířů.

Petr Holodňák, Vladislav Razím, Bohumír Roedl
Objev Čeradické brány v Žatci
Archeologický výzkum a stavebně historická interpretace jedné z bran Pražského předměstí.

Zdeněk Dragoun, Jiří Škabrada, Michal Tryml
K otázce románského původu zástavby domu čp. 456/I na Malém náměstí na Starém Městě pražském
Prezentovaný popis zděného objektu zpochybňuje příslušnost nejstarší partie sklepů k románským domům.

Jiří Bláha, Petr Macek
Nálezy na východním průčelí kostela Jména Ježíš v Telči
Poměrně rozsáhlé plochy starších omítkových vrstev (východní průčelí), zazděná rytmická arkáda (její původní význam a účel).

Stavebně historické průzkumy

Petr Macek, Havlíčková Marie
Stavebně historické průzkumy z archivu Památkového ústavu v Českých Budějovicích