Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemePrůzkumy památek II / 1998


OBSAH ČÍSLA:
(kliknutím na článek se dostanete na stránku s jeho resumé)

Úvodník

JUDr. Jiří Varhaník
K některým aspektům stavebně historických průzkumů a jejich aplikaci v praxi
Úvodník.

Studie

Pavel Kroupa
K problematice vývoje sakrálního umění první poloviny 14. století
Výklad některých vývojových jevů evropského umění včetně interpretace jejich duchovního základu.

Pavel Borský, Dagmar Černoušková, Lubomír J. Konečný
Kostel sv. Leonarda v Mušově
Výsledky stavebně historického průzkumu z roku 1996, který navázal na předchozí záchranný průzkum z let 1977–1979 v souvislosti s budováním vodního díla Nové Mlýny (zjištění reziduí starší románské stavby, nálezy votivních předmětů a objev fragmentů gotické nástěnné výmalby interiéru).

Martin Ebel, Jan Frolík, Vladislav Razím
Opevnění města Českého Brodu
Dějiny, stavební průzkum, stavební podoba bran, archeologický výzkum, stavebně historický vývoj, exkurs – analýza fragmentů malty s otisky dřevěných konstrukcí (P. Vařeka).

Materiálie

Zdeněk Dragoun, Jiří Škabrada, Michal Tryml
Zjištění záchodového rizalitu v románském domě čp. 16/I na Starém Městě pražském
Rizalit se zahloubenou partií (odpadní jímka) je pro dané období ojedinělým nálezem u nás, analogie především v hradní architektuře, provenience.

Jiří Varhaník
Pozdně románské komorové střílny hradu Landštejna
Podoba a umístění tří střílen, k otázce analogií.

Zdeněk Procházka
Kostel Všech svatých v Horšově
Především gotický krov, ale i nové informace ke stavební podobě kostela (stanoven menší rozměr románského kostela a vyvráceno tvrzení o románské podstatě věže).

Jan Sommer
Věž kostela v Ředhošti a její obranná funkce ve středověku
Zpráva z roku 1396 dokládá způsob využívání věžních tribun v románských kostelech a rovněž o organizování úkrytu.

Jiří Bláha, Josef Hrdlička
Kostel sv. Vojtěcha poblíž Studnic u Telče (K podobě pozdně středověkých krovů v okolí Telče)
Dějiny objektu, popis stavby a konstrukce krovu, stavební vývoj, typologický rozbor a hodnocení konstrukce krovu.

Tomáš Kyncl
Dendrochronologické datování krovů kostela sv. Vojtěcha poblíž Studnic u Telče a kostela sv. Petra a Pavla v Rančířově

Martin Ježek, Jiří Slavík
K možnostem interpretace nálezů v chrámu sv. Mikuláše v Jaroměři (cesta jedné hypotézy do encyklopedií)
Kritické zhodnocení dosavadní interpretace stavebně historického vývoje kostela a jeho uvažované souvislosti s městským hradem, nové poznatky.

Jan Anderle, Josef Čihák, Martin Ebel, Karel Nováček
Kolomazná pec v Plzni-Bolevci
Stavebně historický průzkum jediné stojící dehtářské pece v českých zemích.

Recenze

Jiří Škabrada
P. Macek, Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum
Recenze.

Martin Ježek
E. Łużyniecka, Architektura średniowiecznych klasztorów cysterskich filiacji lubiąskiej
Recenze

Z odborného tisku

Jiří Bláha, Zdeněk Dragoun, Jiří Fröhlich, František Gabriel, Tomáš Karel, Hana Martinková, Vanda Paluzgová, Jana Peková, Jiří Slavík
Průzkumy památek v odborném tisku za rok 1997