Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemePrůzkumy památek I / 1999


OBSAH ČÍSLA:
(kliknutím na článek se dostanete na stránku s jeho resumé)

Úvodník

PhDr. Vladislav Razím
K dnešnímu stavu dokumentování památek
Úvodník.

Studie

Pavel Zahradník
Santini na opočenském a sadovském panství
Z archivních pramenů čerpáno o činnosti Santiniho na uvedených dvou panstvích (kostel sv. Bartoloměje v Kostelišti u Bystrého, hospodářský dvůr ve Lhotce u Mokrého, kostel v Novém Hrádku, hospodářský dvůr v Opočně (Podzámčí), zámek v Sadové, přestavba kostela v Dohaličkách).

Petr Macek, Pavel Zahradník
Toskánský palác – představy architekta a stavebníka v konfrontaci s daným prostředím
Na příkladu Toskánského paláce autoři uvádějí základní skutečnosti, které jsou určující pro výslednou podobu stavby. K detailnímu poznání tohoto paláce přispěla nalezená archiválie – inventář místností z r. 1718, který byl porovnáván s dalšími dochovanými plány.

Materiálie

Zdeněk Dragoun, Jiří Škabrada, Michal Tryml
Dochované zděné šíje románských domů v Praze
U dalších staroměstských domů byly rozpoznány téměř intaktně dochované zděné šíje (potvrzení závěrů zveřejněných v Průzkumech památek 1998/1, 57–60).

Dagmar Stará
Středověký poutní odznak z dolnobavorského Bogenbergu
K dosud jedinému u nás známému exempláři ze 14. století přibyly dva nově odborně zpracované ze starých sbírkových fondů Národního muzea v Praze.

Zdeněk Procházka
K nejstarší stavební fázi kostela sv. Prokopa v Lestkově
Ve zdivu pobořeného kostela byly nalezeny pozůstatky starší stavby datované do 1. pol. 13. stol. (dříve kostel popisován pouze jako barokní).

Jan Sommer
Raně gotická profilace klenebních žeber v hlavní lodi a v presbyteriu městského farního kostela v Písku
Prezentace nově změřených profilací klenebních žeber, odlišných od dosavadních publikací; metodické návrhy.

Jan Žižka
Ke stavební historii kostela sv. Bartoloměje ve Všeradicích
Nové poznatky ke středověké podobě kostela (nález ostění vstupního portálu lodi, trojice hrotitě ukončených oken), dále objeveny zbytky barokních omítek a renesanční sdružené okno.

Dana Novotná
Věž kostela sv. Ducha v Telči
Nálezy zjištěné na vnitřním a vnějším plášti věže, potvrzení pozdně románského původu stavby.

Jiří Bláha
K podobě raně barokních krovů v Telči a okolí
Krovy kostela J. Ježíš a barokní sýpky a kostela sv. Anny v Telči, kostela sv. Martina v Třešti, klášterního kostela v Dačicích, poutního kostela sv. Vojtěcha u Telče a hospodářské budovy patřící k tzv. Vladštejnské loggii v Jičíně.

Tomáš Kyncl
Dendrochronologie několika raně barokních krovů v Telči a okolí
Datace krovů kostela J. Ježíš, barokní sýpky a kostela sv. Anny v Telči, kostela sv. Martina v Třešti, klášterního kostela v Dačicích.

Slavomíra Kašpárková
Bývalá měšťanská střelnice v Olomouci
Původní podoba střelnice, zaniklé požárem v r. 1998.

Recenze

Petr Macek
M. a O. Radovi, Kniha o sklípkových klenbách
Recenze

Stavebně historické průzkumy

Petr Macek, Pavel Konečný
Stavebně historické průzkumy z archivu Památkového ústavu v Olomouci

Martin Ebel
Seznam SHP odevzdaných v roce 1998 v rámci grantu GA ČR 103/97/0593 do SÚA