Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemePrůzkumy památek II / 2000


OBSAH ČÍSLA:
(kliknutím na článek se dostanete na stránku s jeho resumé)

Úvodník

PhDr. Zdeněk Dragoun
Konference Dějiny staveb
Úvodník

Studie

Jan Anderle, Jiří Škabrada
Pozdně gotická dělová bašta na hradě Roupově
Popis fortifikačního systému hradu, hlavní pozornost je věnována průzkumu dělové bašty klínového půdorysu, zdroje inspirace.

Tomáš Karel, Vilém Knoll
Románská fáze hradu ve Skalné
Shrnutí názorů na stavební vývoj lokality, rekonstrukce románské podoby hradu na základě provedeného terénního výzkumu.

Vladislav Razím
Ke stavební podobě raně gotického paláce hradu Valdeka
Upozornění na jednu z důležitých vypovídacích hodnot nejstarší stavební etapy hradu, která má obecnější význam a je metodicky zajímavá (rekonstukce paláce s ochozem na obvodu střechy, analogie).

Milan Novobilský, Petr Nožička, Petr Rožmberský
Hrad Vlčtejn a jeho stavební proměny
Nejzachovalejší typ hradu s palácem jako hlavní obrannou a obytnou stavbou, romantické přestavby hradu.

Josef Smitka
Panská sídla, kostely a špitál ve Velkém Boru u Horažďovic ve světle archivních pramenů a archeologických nálezů
Archeologické výzkumy a archivní prameny přispěly k ozřejmění stavební situace hradu a hradního kostela v souvislosti se stavbou špitálu v 18. století a k existenci druhého panského sídla.

Zdeněk Fišera
Jeskynní hrady ve střední části Evropy
Typologické členění jeskynních hradů, zahraniční i české příklady.

Tomáš Karel
Tvrz ve Svinné možnosti a výsledky hloubkového stavebně historického průzkumu
Stavebně historický průzkum přinesl srovnání s dosavadními interpretacemi výsledků průzkumu povrchového (odlišně určena nejstarší fáze objektu).

František Kašička
Tvrz ve Volyni k problematice vztahů stavebně historického průzkumu a archeologického výzkumu
Nástin stavebního vývoje na základě shrnutí výsledků dosud učiněných stavebně historických a archeologických průzkumů.

Milan Novobilský, Petr Rožmberský
Příspěvek k otázce plešnické tvrze
Historie tvrze, její stavební podoba a současný stav.

Ladislav Svoboda
Stavebně historický průzkum feudálního sídla v Dohalicích
Výsledky stavebně historické analýzy objektu (nárysy průčelí).

Zdeněk Dragoun
Potvrzení nálezu románské vstupní šíje v domě čp. 460/I na Staroměstském náměstí v Praze
Nálezem potvrzeno zachování značné části předpokládané šíje, upozornění na zajímavé stavební detaily (odkládací nika nad rubem klenby, přiložení gotické stavby k románské vnější líci bez vyzdění vlastní nosné zdi), parcelační vývoj.

Jan Anderle, Radek Široký
Vývoj domu čp. 126 v Plzni, pokus o interdisciplinární průzkum památky
Příspěvek k metodice památkových průzkumů. Prokázána možnost účinného zkoumání i novověkého vývoje domu archeologicky v součinnosti s rozborem nadzemní části stavby.

Jiří Slavík
Bašta Špýchar a opevnění šíje ostrožny Nového Města nad Metují
Přehled názorů na vývoj fortifikace, jejich revize, rekonstrukce a popis bašty.

Jan Čížek
Předpisy pro stavbu civilních domů v pevnostech Josefov a Terezín z roku 1782 a jejich uplatnění v Josefově
Charakteristika bodů osídlovacího patentu, důslednost jeho uplatňování v praxi.

Lubomír Zeman
Barokní domy v Karlových Varech
Popis současného stavu domů a jejich konstrukcí (nález původní výmalby interiéru), porovnání s dochovanými podklady staveb.

Martin Ebel, Jiří Škabrada
Projekty vesnických staveb v 19. století a jejich realizace
Stavební plány, jejich realizace, konfrontace projektů dochovaných realizací na příkladech z vesnického prostředí severních a jižních Čech (Borkovice, Kotelice, Loubí, Pelejovice, Zálší).

Jan Pešta
Několik poznámek ke studiu půdorysné struktury venkovských sídel na území Čech
K otázce typologie (návrh) a k souvisejícím problémům (stabilita osídlení, etnicita, vztah místních jmen a uspořádání sídel).

Karel Foud
Sýpky s dvojitým krovem na Plzeňsku a Plánsku. Příspěvek ke stavebním dějinám venkova na česko-německém pomezí
Sledované konstrukce se často užívaly v celém regionu západních Čech, bez ohledu na etnické složení obyvatelstva.

Zdeněk Procházka
Kostel sv. Jakuba v Hostouni
Poznatky z průzkumu kostela z let 1999-2000, nově objevena konstrukce středověké kostelní věže (přehodnocení podoby a stáří kostela).

Jan Sommer
Poznámky ke gotické stavební podobě bývalé kaple sv. Kateřiny v Rožmberku nad Vltavou
Výsledky průzkumu dvou domů, jejichž jádrem je zdivo gotické kaple (popis nálezů).

Vít Honys
Barokní přestavba kostela sv. Vavřince v Kostomlatech pod Milešovkou
Archivními prameny jako jediná doložena realizace O. Broggia na severočeském panství Clary-Aldringen, dále stanoven podíl jiných umělců a řemeslníků a rovněž upřesněn vzhled a velikost původní poutní kaple.

Linda Čiháková
Bývalý špitální kostel sv. Jana Evangelisty ve Švihově
Stavební proměny bývalého kostela, popis stavby, historie, výsledky archeologického průzkumu (pozůstatky oltářů).

Jan Adámek, Jiří Varhaník
Nové poznatky o stavebním vývoji kostela Narození Panny Marie v Kostelci nad Vltavou
Popis stavby, průzkum přinesl upřesnění rozsahu gotické přestavby, komparace hmotných a písemných pramenů bližší osvětlení stavebního vývoje.

Jiří Bláha
Průzkumy a dokumentace historických krovů v roce 2000
Uvádeny důvody a oponentní námitky, které dosud vedly k vyhýbání se podrobnějšímu rozboru krovů při zpracovávání stavebně historických průzkumů, základní typologický přehled.

Karel Nováček
Cihly jako datovací materiál
Určení povahy a kvality chronologické informace historických cihel metrickou analýzou konkrétního souboru (klášter Kladruby, velké chybové zatížení - uvedeny příklady).

Antonín Majer
Některé metody měření ve špatně přístupných dutinách a podzemních prostorách
Televizní kamera a další pomocná zařízení, využívající geometrické a fyzikální principy pro měření dutin vodorovných i kolmých.

Miloš Solař
Dvě poznámky o stavebně historických průzkumech z pohledu památkové péče
Upozornění na podceňování úprav z 19. a 20. století (otázka rekonstrukcí), úpravy povrchu kamenických konstrukčních prvků.

Vít Jesenský
Dokumentování v památkové péči a kritérium památkové hodnoty
Koncepce dané činnosti a upozornění na její podstatné teoretické východisko - památková hodnota (její struktura a posuzování).

Petr Macek
K diskusi o metodice stavebně historického průzkumu
Shrnutí připomínek, které byly v diskusi vzneseny k připravovanému novému vydání metodiky SHP a kritika převládajících přístupů zkoumání.

Stavebně historické průzkumy

Martin Ebel
Seznam SHP odevzdaných v roce 1999 v rámci grantu GA ČR 103/97/0593 do Státního ústředního archivu

Z odborného tisku

Jiří Bláha, Zdeněk Dragoun, Jiří Fröhlich, František Gabriel, Tomáš Karel, Markéta Krmenčíková, Hana Martinková, Vanda Paluzgová, Jana Peková, Jiří Slavík
Průzkumy památek v odborném tisku za rok 1999