Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemePrůzkumy památek I / 2001


OBSAH ČÍSLA:
(kliknutím na článek se dostanete na stránku s jeho resumé)

Úvodník

PhDr. Jaroslav Petrů
Nezbytnost interpretace uměleckého díla
Úvodník.

Studie

Aleš Stejskal
Třeboňské opevnění z let 1525 - 1526 v písemných pramenech (geneze a průběh stavby, pracovní síly, finanční náklady, jednotlivci)
Vyhodnocení archivních pramenů (účetní rejstřík), dokládajících stavbu městského opevnění (důvody stavby, analýza původu pracovníků, platové podmínky).

Veronika Korčáková
Ikonografický program pohřební zámecké kaple Všech svatých v Telči
Rozbor interiérové výzdoby kaple.

Vladislav Razím, Martin Ježek
Ke stavebnímu vývoji kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi
Situace, stavební průzkum středověkého kostela a jeho nejbližšího okolí, vztah městské fortifikace k chrámovému presbytáři, polemika s předpokladem raně gotického hradu.

Jiří Bláha
Středověký krov nad presbytářem kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi
Stanovení rozsahu konstrukcí dochovaných z vrcholně středověkého období a vyhodnocení cenných znaků poskytujících informace o dobovém řemeslném zpracování. Dendrochronologické datování.

Materiálie

Milada Radová-Štiková
Sklípkové klenby karlštejského purkrabství
Slohová orientace a stavebně technické provedení je spojeno osobou stavebníka se severočeskými a dále míšeňskými vlivy. Návrhy Mockerových úprav purkrabství.

Radim Vrla
Stavebně historický průzkum půdních prostor východní části jádra hradu Malenovice
Popis objektu, nálezy dokládají nejstarší stavební fázi hradu ze 2. pol. 14. stol. (fragmenty interiérových omítek, fragment obvodové hradby), dále nalezeny středověké nádvorní fasády se zbytky figurální malby a stopy pozdějších úprav (hradební ochoz s poprsní zídkou a dvěma typy střílen).

Jan Adámek, Jan Sommer
Středověký kostel sv. Jakuba Většího v Čížové u Písku ve světle průzkumů v letech 1997–2000
Popis stavby, slohové a časové zařazení původního kostela, stavební vývoj, přehled písemných pramenů.

Jiří Bláha, Tomáš Borovský, Petr Czajkowski, Dalibor Hodeček
Kostel sv. Kunhuty v Kostelci u Jihlavy
Shrnutí a revidování dřívějších poznatků o stavebně historickém vývoji kostela (stavebně historický průzkum, slohová komparace stavebních prvků, dendrochronologický rozbor krovů).

Tomáš Kyncl
Exkurz: Dendrochronologie krovů kostela sv. Kunhuty v Kostelci u Jihlavy
Vznik konstrukcí krovu nad presbytářem 1497–1500, nad starou lodí 1711–1714, nad novou lodí 1804–1807.

Jiří Varhaník
Zvonice kostela sv. Klimenta v Mirovicích
Na základě dendrochronologických zjištění (překlad okénka) lze spodní část zvonice považovat za renesanční novostavbu pravděpodobně z počátku 17. století.

Pavel Borský, Dagmar Černoušková, Josef Kyncl
Dům v Zelenářské ulici č. 5 ve Znojmě
Popis stavby (určeno středověké jádro domu), stavební vývoj, dendrochronologické datování sklepního trámu (po r. 1434), stavební dispozice a vztah k ostatní městské zástavbě.

František Kašička
Domy čp. 30 a čp. 31 na náměstí ve Vyšším Brodě
Popis staveb (u domu čp. 30 dokumentace historických konstrukcí a prvků dnes již neexistujících), jejich charakter a stavební proměny.

Ludmila Kvapilová
Pieta v kostele sv. Ducha na Starém Městě pražském
Formální rozbor objasňuje její význam ve vývoji českého sochařství kolem r. 1400, nová datace (poč. 15. stol.), komparace s českou i evropskou tvorbou.

Jan Kozák, Petr Chotěbor
Ilustrace k soudobé zprávě o požáru Pražského hradu roku 1541
Identifikace veduty H. Steynera, která byla jako součást zprávy vydána r. 1541 v bavorském Augsburgu.

Diskuse

Jaroslav Petrů
Klíč k principu síťové klenby Petra Parléře
Rozborem klenebního vzorce sakristie kostela sv. Mořice v Kroměříži dochází autor ke konstrukčnímu principu, který vedl k jednoduché geometrické aplikaci, jíž mohla být síťová klenba použita nad kterýmkoli daným obdélníkem.

Recenze

Milada Radová-Štiková
J. Bukovský, Loretánské kaple v Čechách a na Moravě
Recenze.

Zdeněk Dragoun
D. Líbal, P. Líbal, Architektonické proměny Prahy v jedenácti stoletích
Recenze.

Jiří Varhaník
J. Frolík a kol., Nejstarší sakrální architektura Pražského hradu, výpověď archeologických pramenů
Recenze.

Stavebně historické průzkumy

Jan J. Outrata, Věra Kredbová
Stavebně historické průzkumy z archivu Státního památkového ústavu v hlavním městě Praze - Staré Město pražské