Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemePrůzkumy památek I / 2002


OBSAH ČÍSLA:
(kliknutím na článek se dostanete na stránku s jeho resumé)

Úvodník

Martin Ebel
Archivace stavebně historických průzkumů
Úvodník.

Studie

Leoš Mlčák
K ikonografii barokní umělecké výzdoby premonstrátské kanonie na Hradisku u Olomouce
Barokní štuková výzdoba stropů, v jejíž ikonografii se výrazně projevují ohlasy antické mytologie; rovněž k otázce autorství.

Miloš Suchomel, Pavel Zahradník
Archivní prameny o sochařských a malířských dílech kosmonoských Jelínků
V pramenných materiálech bylo zjištěno několik faktických, zatím nepublikovaných údajů, týkajících se výbavy interiérů kostela v Bakově nad Jizerou, Březně, Činěvsi,Chudenicích, Kosmonosích, Kruhu, Liberci, Lomnici nad Popelkou, Loukovci, Markvarticích, Mnichově Hradišti, Mukařově, Rychnově, Semčicích, Sobotce a Struhách.

Petr Dostál, Martin Ebel, David Junek, Stanislav Konečný
Průzkum usedlosti čp. 33 v Sádku u Poličky
Cenné doklady stavební konstinuity od pol. 18. do pol. 20. století, s minimálními novodobými zásahy (starší stavební podoba usedlosti nebyla objasněna).

Materiálie

Jaroslav Podliska
Nové poznatky o kostele sv. Jana Křtitele Na Zábradlí na Starém Městě pražském
Podoba románského kostela zbořeného v době asanace, jehož pozůstatky byly zaznamenány a zkoumány v suterénu domu, který stojí na jeho místě.

Zdeněk Dragoun
Poznámka k nejstarším partiím domu čp. 438/I v Michalské ulici na Starém Městě pražském
Nebyl potvzen dřívější předpoklad románského původu suterénu v zadní části parcely, ale naopak byla jako románská určena část stavby v jihovýchodním rohu sklepa.

Michal Panáček, Jaroslav Panáček
Architektonické články za zaniklého kostela v České Lípě
Popis článků, jejich roztřídění podle místa nálezu.

Milada Radová-Štiková
K některým projevům saské architektury z období pozdní gotiky až renesance
Průvodní architektonické znaky budov se sklípkovými klenbami - cihelný ozdobný štít a sedátkový portál.

Pavel Borský, Dagmar Černoušková
Pernštejnský zámek v Prostějově (Poznámka ke stavebnímu vývoji)

Jan Sommer
Dílčí poznatky o vzniku a stavebních úpravách zámku ve Veltrusích
Několik poznámek a vyobrazení ilustrujících výsledky rozboru písemných zpráv, které přinesl příspěvek P. Zahradníka (Průzkumy památek 2001/2, s. 85-96), dokumentace.

Recenze

Milada Radová-Štiková
Z. Dragoun, J. Škabrada, M. Tryml, Románské domy v Praze
Recenze.

Stavebně historické průzkumy

Jan J. Outrata, Věra Kredbová
Stavebně historické průzkumy z archivu státního památkového ústavu v hlavním městě Praze II - Nové Město pražské