Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemePrůzkumy památek I / 2004


OBSAH ČÍSLA:
(kliknutím na článek se dostanete na stránku s jeho resumé)

Nekrolog

Petr Macek
Za paní docentkou Radovou
Nekrolog.

Studie

Richard Němec
Caroli IV. Imperatoris Romani Fundatio: Kostel kláštera Celestinů na Ojvíně u Žitavy
Vyhodnocení ikonografických materiálů objasňujících stavební podobu objektu. Stavební rozbor a formální analýza stavby, provedená v souvislostech dobové architektonické produkce jak v českých zemích, tak i v evropském kontextu. Na základě slohového rozboru nově vymezena i relativní chronologie výstavby kostela a rozlišeno několik stavebních úseků. Zohledněny i výsledky nových archeologických vykopávek.

Jiří Varhaník
K počátkům hradů Rožmberka a Českého Krumlova
Dvoupólová dispozice obou hradů je odvozována od rakouského hradu Weitra. Půdorysná podobnost obou hradů, původní dispozice.

Miloš Suchomel, Pavel Zahradník
Spolupracovníci a následovníci kosmonoských Jelínků na Mladoboleslavsku
Výtvarná činnost sochařských následovníků (o J. Hájkovi pojednáno v Průzkumech památek 2002/1) a epigonů kosmonoských Jelínků. Upozornění na několik dosud nepublikovaných sochařských uměleckých děl kosmonoské a mnichovohradišťské dílny.

Materiálie

Zdeněk Dragoun
Zjištění další části románské obytné stavby v domě čp. 479/I na Staroměstském náměstí v Praze
Nově odkryto kvádříkové zdivo ve sklepě domu, dům hodnocen jako první spolehlivě doložená stavba, kombinující dva ze základních typů pražských románských domů – zděný objekt při veřejném prostranství a drobnější stavba v hloubce parcely; vyhodnocení širší situace.

Karel Kibic ml.
Ke stavební historii kostela sv. Václava v Bratčicích
Přibližné určení rozsahu středověkých vrstev a hlubší poznání jejich charakteru, nález středověkých okenních otvorů lodi, doplnění představy o průčelí středověké stavby, datace před rok 1300.

Jan Veselý, Jiří Úlovec
Tvrze a zámek v Zahrádce u Petrovic
Ve hmotě budovy zámku byly nalezeny zbytky zdiva objektů starší tvrze, využitých ve vrcholně barokní přestavbě (přesné vymezení), detailní rozbor dispozice a fasád. Zajímavá stavba složitostí vývoje i architektonickým konceptem, dnes zaniká.

Petr Uličný
Opevnění města Jičína v 16. století
Jak dochované články opevnění, tak bohatý dokumentační materiál podávají ucelenou podobu opevnění města. To je i důležitým příspěvkem pro výzkum fortifikací ostatních českých měst. Studium průběhu opevnění přispívá k pochopení urbanistického vývoje.

Luboš Lancinger
Zámek Humprechtswiesen v Kostomlatech pod Milešovkou – archivní prameny o způsobu výstavby raně barokního zámku
Dochované písemné prameny umožňují korigovat dosud publikované představy o zámku, sledovat přístup barokního stavebníka ke konceptu voluptuární stavby a poskytují podrobné doklady o vybavení okenních a dveřních otvorů.

Libuše Dědková, Antonín Grůza
Zámek v Linhartovech
Stavební vývoj (tvrz, renesanční zámek, barokní přestavba – autorství), výsledky stavebně historického průzkumu.

Dagmar Černoušková
Nový dvůr v Lednicko-valtickém areálu
Stavební podoba, dokumentován průběh výstavby na základě písemných materiálů.

Pavel Borský
Rybniční zámeček v Lednicko-valtickém areálu (Poznámka ke stavebnímu vývoji)
Autorství návrhu neuskutečněné přestavby z přelomu 18. a 19. stol. Rekonstrukce podoby nedochovaných, později přistavěných kulisových arkád.

Jiří Škabrada
Příspěvek k poznání počátků současné legendy grafického výstupu stavebněhistorických průzkumů
Nález souboru plánů z 2. pol. 30. let 20. stol. s podrobnou dokumentací dvou domů na Staroměstském náměstí v Praze předznamenává grafickou legendu SHP, která začala být běžně užívána až o 20 let později (k osobě autora, souvislosti).

Zprávy

Vít Jesenský
4. Valná hromada Sdružení pro stavebně historický průzkum
Informace ze setkání

Recenze

Vít Jesenský
Jiří Škabrada: Konstrukce historických staveb, Praha, Argo, 2003
Recenze

Jiří Bláha
Jiří Škabrada: Konstrukce historických staveb (kap. 10 – Krovy), Praha, Argo, 2003, Jan Vinař – Václav Kufner: Historické krovy. Konstrukce a statika, Praha, Argo, 2004
Recenze.

Michal Panáček
Edice Monudet a Mon* Arch
Recenze

František Kašička, Petr Macek
Poznámky k publikované recenzi – František Kasička: Stavebně historický průzkum, Praha, ČVUT, 2002
Poznámky k publikované recenzi

Stavebně historické průzkumy

Jan J. Outrata, Lenka Matiášková
Stavebně historické průzkumy z archivu Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hlavním městě Praze, IV - Malá Strana