Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemePrůzkumy památek I / 2005


OBSAH ČÍSLA:
(kliknutím na článek se dostanete na stránku s jeho resumé)

Úvodník

Jan Sommer
Zkoumání památek jako součást etiky památkové péče
Úvodník

Studie

Jiří Varhaník
Vnější opevnění hradu Rabí (I. část)
V rámci analýzy vnějšího opevnění identifikovány součásti staršího hradebního okruhu. Průzkum vnějšího okruhu nové, dochované fortifikace, identifikace jejího vybavení, dokumentace, rozpoznání půdorysného schématu severní části, dendrochronologická analýza.

Dobroslava Menclová
Exkurz: Zpráva o výkopu na hradě Švihově, provedeném ve dnech 11.–28. listopadu 1951
Příspěvek k vnějšímu i vnitřnímu opevnění hradu, nálezy ze zásypů, sondy podlah hradních budov.

Jan Anderle
Hrad Kašperk
Nové informace o stavebním postupu, povaze historických konstrukcí a funkčním využití stavby.

Vladislav Razím
K vývoji a interpretaci hradu Týřova ve 13. století
Výsledky stavebněhistorického průzkumu, včetně výzkumu petrografického a dendrochronologického, v konfrontaci s dosavadními názory na vývoj hradu a jeho interpretaci, které vycházely převážně z výzkumu archeologického.

Tomáš Kyncl
Dendrochronologické datování dřeva z věže hradu Týřova
Datace dubu použitého na výrobu trámu nalezeného ve zdivu hlavní válcové věže (pokácen po roce 1254,1260).

Materiálie

Aleš Pospíšil
Gotický plán chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře ze sbírky vídeňské Akademie výtvarných umění (č. 16 841)
Analýza plánu zachycujícího půdorys části jižní poloviny stavby přináší informace, které povedou k zásadnímu přehodnocení stavebního vývoje chrámu.

Jindřich Nusek
Nález architektonických fragmentů v kostele sv. Bartoloměje v Divišově (Příspěvek ke středověké podobě stavby)
Nové poznatky k nejstarším stavebním fázím kostela (sekundárně vložené architektonické součásti pozdně románského portálu kostela, dnes barokního).

Veronika Bezděková, Linda Foster
Archivní průzkum bývalého špitálního kostela sv. Jana Evangelisty ve Švihově
Poznatky z archivního průzkumu (V. Bezděková). Založení kostela (před rokem 1342), přestavba, nové podrobnosti o průběhu zrušení kostela a následných úpravách. Špitál nebyl lokalizován (zjištěny práva špitálníků, platy špitálu a ritus bohoslužeb).

Zdeněk Dragoun, Michal Dragoun
K archeologickému nálezu pozůstatků písemností v domě čp. 353/I na Starém Městě pražském
Nález fragmentů pergamenů, datovaných do přel.14./15. stol., s textem z biblické Knihy žalmů potvrzuje dříve předpokládanou relativní četnost knih mezi pražskými měšťany s dominancí náboženské tématiky.

Hana Myslivečková
Manýristický bronzový náhrobek Jana Bedřicha Breinera v kostele Panny Marie Sněžné v Olomouci
Průzkum revidoval některé rozporuplné údaje dosud v literatuře uváděné, prokázal techniku a koncepční polaritu; geneze modelu, dílna mědilitce.

Jana Pechová
Interpretace leteckého archeologického snímkování zámeckého areálu na Valči
Shrnutí analýz a interpretace leteckého archeologického snímkování zahrady a přilehlé krajiny, které by měly být podkladem k námětům obnovy areálu (neexistují žádné archivní materiály).

Zprávy

Bořivoj Nechvátal
Životní jubileum Františka Kašičky

Jindřich Noll
Dvě výročí Břetislava Štorma

Jan Sommer
Konference Sdružení pro stavebněhistorický průzkum Poděbrady 2005
Zpráva o konferenci

Recenze

Richard Němec
Marc Steinmann: Die Westfassade des Kölner Domes. Der mittelalterliche Fassadenplan F. (Forschungen zum Kölner Dom 1), Köln, Kölner Dom, 2003
Recence

Stavebně historické průzkumy

Jan J. Outrata, Lenka Matiášková
Stavebněhistorické průzkumy z archivu Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hlavním městě Praze, V - Hradčany, Vyšehrad