Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemePrůzkumy památek II / 2005


OBSAH ČÍSLA:
(kliknutím na článek se dostanete na stránku s jeho resumé)

Úvodník

Josef Štulc
Inspirativní odkaz zakladatelů moderní památkové péče
Úvodník

Studie

Helena Soukupová
K problematice Vyšehradu
Na základě zjištění z mnohých vědních oborů nově interpretovány některé otevřené otázky a řešen zásadní problém podílu východní a západní kultury v Čechách raného středověku.

Jiří Varhaník, Lenka Krušinová, Josef Kyncl, Tomáš Kyncl
Vnější opevnění hradu Rabí (část II.)
Analýza severní a západní části vnějšího opevnění hradu, přihrádku, východní válcové věže a dalších částí hradu, etapizace výstavby, zařazení do evropských souvislostí, výsledky archeologického výzkumu, dendrochronologická analýza, otázka funkčnosti tohoto systému.

Jan Kypta, Jaroslav Šulc, Jan Veselý
Pozdně gotické kamenické prvky ve venkovských usedlostech na Nymbursku. Průzkumy vybraných usedlostí v lokalitách Vykáň, Černíky a Kounice
Některé z identifikovaných objektů dosud zůstávají evidovány pouze v rukopisných výstupech inventarizačních a stavebněhistorických průzkumů. Zhodnocení těchto artefaktů v dobovém sociálním a kulturním kontextu (analýza dochovaných písemných pramenů).

Petr Uličný
Kostel sv. Jakuba v Jičíně a jeho příspěvek k architektuře kolem roku 1400: symbolika, geometrie, konstrukce

Materiálie

Marie Mžyková
K ikonologii nástropní výzdoby Trůnního sálu zámku v Telči
Nově zjištěné předlohy výzdoby, ideové záměry zadavatele (vliv protestantismu).

Eva Zápalková
Renesanční malby v jižním a západním křídle zámku v Kostelci nad Černými lesy
Nově odhalené malby byly rozčleněny do čtyř souborů, podoba, stavební a lokální kontext.

Jan Žižka
Několik poznámek k podobě zámku v Liblicích
Podoba zámku zachycená na obraze z počátku 18. století, dosud zpochybňovaná, od dnešního stavu odlišná, byla novými nálezy potvrzena; barevnost fasády.

Miroslav Kovář
K problematice raně gotických přestaveb Břevnovského, Sázavského a Strahovského kláštera
Stavební úpravy a novostavby klášterních kostelů na základě zpracování nepublikovaných fondů v konfrontaci se stávajícími konstrukcemi. Konstatována shodná morfologická náplň detailu, snad dílo jedné stavební huti.

Miloš Suchomel
Proměny kamenosochařských uměleckých děl způsobované klimatickými zásahy (Tempus silices et adamanta terit)
Pozornost zaměřena na přírodní zásahy do dochované míry původnosti kamenosochařských originálů (konkrétní příklady, umělecko-historické průzkumy s fotografickou dokumentací, k otázce termínu patina).

Recenze

Helena Soukupová
Bořivoj Nechvátal: Kapitulní chrám sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, Praha, AÚ AV ČR, 2004
Recenze

Alena Nachtmannová
Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, D. I.–VI., Praha, Libri, 1996–2004
Recenze

Z odborného tisku

Zdeněk Dragoun, Hana Duhajská, Jiří Fröhlich, Tomáš Karel, Markéta Krmenčíková, Hana Lukešová, Hana Martinková, Vanda Paluzgová, Barbora Roučková, Jiří Slavík
Průzkumy památek v odborném tisku za rok 2004

Errata

Helena Soukupová
K problematice Vyšehradu
Errata k článku H. Soukupové, K problematice Vyšehradu, Průzkumy památek 2/2005, str. 3–54.

Jan Kypta, Jaroslav Šulc, Jan Veselý
Pozdně gotické kamenické prvky ve venkovských usedlostech na Nymbursku. Průzkumy vybraných usedlostí v lokalitách Vykáň, Černíky a Kounice
Errata k článku Jan Kypta, Jaroslav Šulc, Jan Veselý, Pozdně gotické kamenické prvky ve venkovských usedlostech na Nymbursku. Průzkumy vybraných usedlostí v lokalitách Vykáň, Černíky a Kounice, Průzkumy památek 2/2005, str. 97-120.