Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemePrůzkumy památek I / 2006


OBSAH ČÍSLA:
(kliknutím na článek se dostanete na stránku s jeho resumé)

Úvodník

Kateřina Bečková
Co oko nevidí, to srdce neželí ...
Úvodník

Studie

Michael Rykl, Jan Beránek
Výstavný středověký dům čp. 234/I v Praze na Starém Městě
Výsledky hloubkového stavebněhistorického průzkumu (gotická a renesanční fáze), dispoziční souvislosti, vysoké historickodokumentární a umělecké kvality.

Vladislav Razím, Pavel Zahradník
Hradební věže v Bartolomějské ulici na Starém Městě pražském
Stavebněhistorický průzkum dvou opomíjených hradebních věží, pokus o jejich zhodnocení v rámci středověké fortifikační architektury, kompletní dokumentace, včetně zaměření a dosud neprezentovaných snímků z r. 1936.

Materiálie

Zdeněk Dragoun
Nejnovější odkryvy fortifikace Starého Města pražského
Zaznamenány nově části staroměstské fortifikace ze 30. let 13. století (napojení příkopu na říční řečiště nebylo osvětleno).

Petr Uličný
Staroměstské opevnění v Praze v dokumentaci Rudolfa Hlubinky
Doložena výjimečná vypovídací hodnota materiálů (fotografie, plány, popisy).

Jan Veselý
Areál farního kostela sv. Michaela archanděla v Praze Podolí. Příspěvek k poznání historických dřevěných konstrukcí
Nové poznatky k vývoji kostela (dendrochronologická analýza - výstavba po r. 1274), typologie a technologické souvislosti krovu, rekonstrukce původních krovových konstrukcí, typologie a datace dřevěné konstrukce zvonice.

Dagmar Sedláková
Kostel Nejsvětějšího Salvátora na Starém Městě pražském (dokumentace nálezů při obnově fasády západního průčelí)
Porovnáním nálezů stanoveno, že fragmenty původní fasády odpovídají rozvrhu průčelí ze Sadelerovy rytiny Prahy.

Eva Pýchová
První panelový dům v Praze
Vývoj konstrukčního systému, podoba prototypu.

Diskuse

Jakub Vítovský
Zeměpanská kurie s panovnickým trůnem, Eberlinovou mincovnou a palácem Přemyslovců a Jana Lucemburského na Starém Městě pražském
Stavební podoba, parcelní uspořádání, urbanistická konfigurace, státní, církevní a úřední význam a využití místa.

Stavebně historické průzkumy

Jakub. J. Outrata, Josef Hájek
Stavebněhistorické průzkumy z archivu Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hlavním městě Praze, VI - mimo rezervace, I. část (A-Ka)