Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemePrůzkumy památek příloha / 2006


OBSAH ČÍSLA:
(kliknutím na článek se dostanete na stránku s jeho resumé)

Úvodník

Zuzana Všetečková
Schodištní cykly Velké věže hradu Karlštejna: Stav po restaurování
Úvodník

Studie

Hana Hlaváčková
Idea dobrého panovníka ve výzdobě Karlštejna
Ikonografie maleb

Ivo Hlobil
Církevní kritika výstřední módy císařského dvora Karla IV. a datování nástěnných maleb karlštejnského schodištního cyklu kolem let 1365–1367

Kateřina Kubínová
Panovnické postavy v závěru schodištních maleb
Vyobrazené osoby; dále k možnostem datace maleb na základě zazděné pečeti.

Zuzana Všetečková
Schodištní cykly na Karlštejně – Legenda sv. Ludmily
Téma, literární prameny, analogie

Milena Bartlová
Úvahy o vyobrazení svatováclavské legendy na schodišti Karlštejna
Praktické i symbolické funkce díla, výtvarná tradice vizuální podoby světcovy legendy.

Ivan Gerát
Paralely, analógie a kontrasty: poznámky k tematike a funkciám obrazových legiend sv. Václava a sv. Ladislava v 14. storočí

Zdeněk Uhlíř
Hagiografie mezi slovesným a výtvarným vyjádřením
Vzájemný vztah těchto dvou vyjádření, obsah středověké hagiografie.

Milada Studničková
Sv. Václav jako scala coeli (K interpretaci nástěnných maleb schodiště Velké věže na hradě Karlštejně)

Petr Bareš, Jiří Brodský
Problematika a způsoby restaurování schodištních cyklů Velké věže hradu Karlštejna. Technologie maleb na základě provedených průzkumů (Dokumentace postupující destrukce maleb na základě dostupných historických pramenů za posledních 170 let)

Jan Chlíbec
Petrarca a Karlštejn?
Úvahy o autorství italského trojverší z karlštejnské věže Voršilka a jeho poslání.

Jan Royt
Syn Meluzíny (K ikonografii panovnické ideologie Lucemburků)

Klára Benešovská
Architektura ve službách panovníka – Základní architektonické koncepce Karlštejna a její inspirační zdroje
Odmítnutí teze o možném původním určení hradu jako soukromé rezidence.

Zdeněk Chudárek
Příspěvek k poznání stavebních dějin věží na hradě Karlštejně v době Karla IV.
Stavební dějiny obou věží rozčleněny na základě nových zjištění do tří fází.

Arthur Saliger
Poznámky k architektonickému významu schodištní věže s kaplí sv. Kříže na Karlštejně
Koncepce schodiště, technické a reprezentativní aspekty, analogie.

Richard Němec
Kaple sv. Kateřiny. Praha - Karlštejn - Lauf a. d. Pegnitz
Architektonická podoba hradu, analogie

Marek Walczak
Kult sv. Stanislava na dvoře Piastů a Jagellonců
Vývoj kultů, rozdíly, umělecká díla, ideové poslání.

Ivo Kořán
Obrázková legenda svatoprokopská (souběh textu a zobrazení)
Obtížná interpretace rozvitých legend.

Elga Lanc
Císař Friedrich II. na hradě Hohensalzburg. K historiografickým obrazovým cyklům ve středověkých rezidencích
Historiografické obrazové cykly – význam, důvody vzniku, příklady.

Olga Pujmanová
Italský ohlas české gotické Madony
Event. české vzory a další předpokládané vazby k obrazu Madony Pittas z poč. 15. století.


Obrazová příloha. Karlštejn – schodiště Velké věže, nástěnné malby z konce 60. let 14. století