Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemePrůzkumy památek II / 2008


OBSAH ČÍSLA:
(kliknutím na článek se dostanete na stránku s jeho resumé)

Úvodník

Michaela Hrubá
O vzdělávání památkářů, jednom výročí a také perspektivách památkářské profese
Úvodník

Studie

Jan Veselý, Michal Patrný
Románská věž na malostranském konci Karlova mostu v Praze
Zevrubná dokumentace stavby, včetně výsledků archivní rešerše, stavební vývoj, shrnutí otázek týkajících se doby a okolností vzniku.

Jan Kypta, Barbara Marethová, Zdeněk Neustupný
K počátkům hradu Křivoklátu (výsledky archeologického výzkumu tzv. dolního hradu v letech 2004–2006)
Rozpory v zjištěních oproti dřívějším výzkumům a domněnkám ohledně umístění původního hradu (nález dřevohliněné hradby, výklad písemných pramenů, datování keramiky), cenné poznatky o výstavbě prvotní zděné obvodobé fortifikace.

Vladislav Razím, Pavel Zahradník
Městské opevnění a jeho vztah k vývoji středověké Telče
Výsledky stavebněhistorického průzkumu přinesly zčásti nový pohled na vývoj městského urbanismu.

Jiří Bláha, Tomáš Kyncl
Přínos dendrochronologie pro poznání stavebních památek města Telče
Rozsah a typy dosud určených vzorků (podrobněnji k vývoji konstrukčního stavitelství sakrálních staveb, střechám zámku a vývoji konstrukčního uspořádání krovů měšťanských domů).

Materiálie

Miroslav Kovář, Jaroslav Podliska
Nález pozůstatku neznámé raně gotické zástavby ve Vejvodově ulici na Starém Městě pražském
Nález patrně profánní architektury druhé pol. 13. století (zbytek průčelí s osazeným oknem) – čp. 442.

Zdeněk Dragoun, Matouš Semerád
Spodní podlaží románského domu v Hrzánském paláci čp. 558/I v Celetné ulici na Starém Městě pražském
Dokumentace odkryté románské místnosti (klenba a portál vstupu dříve porušeny), specifika okna, datace.

Stanislava Fedrová
Petřínská komunikace. Kapitola z dějin Státní regulační komise
Návrhy, spory o řešení.

Zprávy

Jan Sommer
Operativní průzkum a dokumentace historických staveb v NPÚ - poznámky k postupu v roce 2007
Výsledky plnění institucionálního úkolu č. 21301.

Z odborného tisku

Zdeněk Dragoun, Hana Duhajská, Jarmila Hansová, Markéta Krmenčíková, Blanka Kynčlová, Hana Lukešová, Hana Martinková, Jitka Neužilová, Zdeňka Prokopová, Barbora Roučková, Jiří Slavík, Vlastimil Sochor, Vanda Svobodová
Průzkumy památek v odborném tisku za rok 2007