Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemePrůzkumy památek I / 2013


OBSAH ČÍSLA:
(kliknutím na článek se dostanete na stránku s jeho resumé)

Úvodník

Petr Macek
Dvě východska při zkoumání historických staveb

Studie

Pavel Kroupa
Pozdně gotické tendence v architektuře 13. a 14. století – příspěvek k tématu
Výběr sakrálních památek, které spojuje příslušnost k reformní architektuře daného období.

Jan Beránek; Jan Kypta; Filip Laval; Zdeněk Neustupný
Raně gotický závěr chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně
Objevena torza zdí, která umožnila prakticky v úplnosti rekonstruovat půdorys závěru raně gotického kostela.

Petr Pavelec
Nástěnné malby v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Žumberku jako médium paměti a „Institutio Christianae religionis“
Popis vyobrazení, objednavatel, historické a stavební souvislosti.

Kateřina Adamcová
Transfery dvou sousoší na Karlově mostě. Nový pohled na sochařskou dílnu Jana Brokoffa v době okolo roku 1710
Dosavadní poznání založené na studiu literatury, rozsáhlý přehled uveden v poznámce pod čarou, kapitola – Skutečnosti vypovídající o původní podobě sousoší.

Terezie Šiková
Pozdně barokní sochařská dílna v Čimelicích u Písku – Jan Karel Hammer (1697–1759?)
Příspěvek k práci sochařské dílny ze seveního Prácheňska.

Petra Načeradská
Pavilon Marie Terezie ve Veltrusech. Historický průzkum k dějinám stavby
Stavební podoba, popis, historický průzkum k dějinám stavby.

Jaroslav Zeman
Architekt Fritz Lehmann. Příspěvek k poznání „periferní“ meziválečné architektury
Příspěvek k meziválečné architektonické tvorbě.

Materiálie

Vladislav Razím
Věž hradu Gutštejna
Výsledky operativního průzkumu a dokumentace věže hradu.

Jan Anderle; Milena Hauserová
Další zjištění k románské podobě kostela ve Svojšíně
Odkrytí stavebních situací, které dále dokreslily a umožnily doplnění úvah rozvíjených ve studii – Hauserová – Nováček – Čechura – Falta 2011.

Petra Dohnalová, Jiří Bláha
Nové poznatky ke stavebnímu vývoji kostela sv. Jana Křtitele v Kurdějově
Poznatky získané při operativních průzkumech kostela, spolu s výsledky dendrochronologického datování dřevěných prvků jeho krovů významně přispěly ke zpřesnění představ o jeho stavebněhistorickém vývoji.

Aleš Mudra
Průzkum sochařství ve fondech hradů a zámků – středověké sochy a jejich nápodoby
Studie vychází z plošného průzkumu zaměřeného na sochařská díla středověkého původu nebo ke středověku různým způsobem vztažená.

Pavel Zahradník
Dvě poznámky k činnosti Jana Blažeje Santiniho-Aichela v Rajhradě
Autorství sýpky a vliv opata Zinckeho na podobu staveb.

Metodické články

Ladislav Bezděk, Martin Frouz
Fotodokumentace památek a potřeba jednotného metodického postupu
Upozornění na důležitost exaktní fotografie v oboru památkové péče a na významné nedostatky fotodokumentace památek v posledních desetiletích.

Recenze

Jan Kypta
Petr Čehovský: Kamenné skulptury v Podyjí 1480–1550 Edice Memoria artis. Vyd. Univerzita Palackého v Olomouci. Olomouc 2012. 335 s.
Recenze

Jan Kypta
Dalibor Prix: Dlouhý presbytář kostela v Žárech. K sakrální architektuře moravsko-slezského pomezí kolem roku 1300 Vyd. Slezská univerzita v Opavě. Opava 2011. 372 s.
Recenze