Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemePetr Macek
Stavebně historické průzkumy – z archivu Památkového ústavu v Ústí nad Labem

In: Průzkumy památek 1/1995, ročník 2, str. 112-128

Celý článek ve formátu pdf:

Resumé: Soupis stavebně historických průzkumů pokračuje v tomto čísle základním seznamem prací zabývajících se nemovitými památkami severních Čech, které jsou archivovány v Památkovém ústavu v Ústí nad Labem. Oproti předešlému úvodnímu dílu věnovanému průzkumům uloženým v archivu Památkového ústavu středních Čech obsahuje seznam i práce s poněkud odlišnou strukturou, než stavebně historické průzkumy, jak jsou v současné době chápány.
Zvolený, poněkud odlišný přístup byl vyvolán několika okolnostmi. Jedná se o seznam, který obsahuje kmenový materiál ústavu a poprvé současně zpřístupňuje i fond ze základny těžební oblasti v Mostě - Vtelně. Severní Čechy jsou pro mnohé z nás spojeny právě s těžební oblastí, zaujímající značnou část bývalého kraje. V podstatě nepochopitelný přístup k dané oblasti, či přesněji k její likvidaci, se odrazil i v nutnosti rozsáhlejší dokumentační a průzkumové činnosti. S ohledem na dlouhodobou devastující těžební aktivitu pocházejí nejstarší průzkumy, označované prvotně především jako umělecko historické analýzy (v seznamu UHA), již z konce padesátých let. Zejména pak byly prováděny v letech šedesátých, kdy poněkud uvolněnější atmosféra dovolila rozšířit dokumentaci zanikajících staveb i sídel, které musely ustoupit problematické těžbě hnědého uhlí. Průzkumy tehdy zpracovávali přední pracovníci Státního ústavu památkové péče v Praze, místní experti i další odborníci, postupně se ale i zde začal prosazovat průzkum spojený se SÚRPMO Praha. Rozsah, forma i obsah zpracování jsou proto rozdílné, často mají i odlišnou vypovídací hodnotou. Protože se však v mnoha případech jedná o jedinou dokumentaci zaniklých jednotlivých památek, vesnic, dokonce i objektů zničeného královského města Mostu, bylo upuštěno od striktního trvání na obsahu průzkumu ve smyslu metodiky SÚRPMO. Domníváme se, že zde poprvé publikovaný orientační seznam napomůže k prohloubení studia a současně ukáže i rozličné přístupy k průzkumům nemovitých památek a k vývoji jejich dokumentace. Z tohoto pohledu mají mnohé elaboráty význam i pro poznámí dějin naší památkové péče.
Závěrem je nutno poděkovat ing. arch. M. Skoumalové, vedoucí útvaru EI Památkového ústavu v Ústí nad Labem a zpracovateli převážné části seznamu Z. Pavlovi za vstřícný přístup.