Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeJan Sommer
Povrchový průzkum gotického kostela v Bratčicích

In: Průzkumy památek 2/1995, ročník 2, str. 98-101

Celý článek ve formátu pdf:

Resumé: Na základě dosavadních poznatků lze stručně shrnout stavební vývoj kostela takto:
1. Gotická stavba z doby kolem roku 1300 o obdélné plochostropé lodi se vstupem v jižním průčelí, se zatím jediným doloženým okénkem v severní stěně lodi, měla přibližně čtvercové presbyterium, zaklenuté valenou hrotitou klenbou, jejíž horní část přesahovala výšku obvodních zdí. Presbyterium osvětlovala dvojice okének z jihu, jedno okénko ze severu a patrně jedno větší okno v ose závěrové stěny. Vnitřní špalety okének musely zasahovat do spodní části klenební plochy. Přesný vztah okének a klenby může v budoucnu ověřit průzkum v interiéru; prozatím nemůžeme vyloučit, že okénka nejsou s klenbou současná. Vnější líce zdiva kryla hrubá omítka, snad současná se stavbou, nejpozději však pozdně gotická; okenní špalety byly rámovány hlazenými paspartami. K možnosti existence starší věže v západním průčelí se nelze vyjádřit.
2. Renesanční úprava podle všeho přispěla jen novými omítkami na exteriéru. Povrch omítek byl členěn rytými liniemi, imitujícími kvádry nárožní armatury a tvořícími rámy oken (ty byly zatím zjištěny jen na severní stěně lodi).
3. Nynější vzhled kostela určila barokizace zejména výstavbou průčelní věže, zazděním původních oken a vstupního portálu a proražením větších obdélných oken s půlkruhovými záklenky. Východní okno presbyteria je snad starší. Okenní otvory byly orámovány maltovými lištami, proťatými v patce záklenků plastickými obdélnými "klenáky". Nový vstup do kostela je veden přízemkem průčelní věže.
4. Poslední oprava, realizovaná snad v prvních desetiletích 20. století pouze obnovila barokní řešení fasád.
Gotické detaily stavby, i ryté a malované ozdoby renesanční (?) omítky by měly být podrobně dokumentovány při blížící se opravě kostela. (Rukopis dokončen 3. 11. 1995.)