Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemePetr Macek, Hana Holubová, Tomáš Karel
Stavebně historické průzkumy – Z archivu Památkového ústavu v Plzni

In: Průzkumy památek 2/1995, ročník 2, str. 113-124

Celý článek ve formátu pdf:

Resumé: Soupis stavebně historických průzkumů je v tomto čísle věnován západočeskému regionu. S ohledem na značný podíl prací prováděných specializovaným atelierem SÚRPMO Praha je zde obsahová i formální podoba jednotlivých elaborátů povýtce jednotná. Tyto práce kladně ovlivňovaly a do jisté míry stále ovlivňují i průzkumy, zpracované dalšími organizacemi či jednotlivci. Značný význam zde má i ucelené sledování jednotlivých okresů či osad. Jsou zde shromážděny základní informace získané zejména průzkumem v terénu.
Současná doba se projevuje větším podílem prací prováděných pro instituce i jednotlivce soukromými firmami. Vážným nebezpečím pak je, že se o takto zpracovaném průzkumu nemusí odborná instituce či jednotliví badatelé a další případní zájemci vůbec dovědět. Nutno je tedy přivítat aktivní přístup plzeňského ústavu, který se snaží pro archiv zajistit i práce tohoto charakteru. V navazujícím seznamu jsou proto uvedeny i ty průzkumy, které ještě přímo nevlastní, ale které v dohledné době získá.
K takto získávaným stavebně historickým průzkumům je možno ještě doplnit jeden poznatek. Uvažujíce v obecné rovině, musíme zaznamenat ne nereálné nebezpečí, že některé práce budou po obsahové i formální části v určitých případech neuspokojivé. Pokud je však zpracovatel ochoten dodat paré průzkumu do archivu památkového ústavu, pak tím prokazuje své přesvědčení, že je jeho práce souměřitelná s dalšími průzkumy, zpracovávanými dle jednotné a ověřené metodiky. Umožňuje tak i její další zhodnocení, a tím dokládá svůj zodpovědný přístup k prováděné práci, svůj zájem o její odbornou složku.

Petr Macek

Předkládaný seznam stavebně-historických průzkumů si klade za cíl podat co možná nejúplnější přehled pro území západočeského regionu. Přes tuto snahu nelze vyloučit opomenutí některých, zejména starších průzkumů, které nejsou uloženy v archivu Památkového ústavu v Plzni. Přesto však uvedený soupis zahrnuje kromě všech v projektovém archivu Památkového ústavu uložených stavebně historických průzkumů i všechny další, památkovému ústavu dostupné stavebně historické průzkumy, zpracované v posledních pěti letech. Tyto průzkumy budou postupně získávány a uloženy rovněž v projektovém archivu památkového ústavu.

Hana Holubová, Tomáš Karel