Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeZdeněk Dragoun
Předběžné výsledky sledování rekonstrukce spodních podlaží domu čp. 549/I na Staroměstském náměstí v Praze

In: Průzkumy památek 1/2000, ročník 7, str. 83-89

Celý článek ve formátu pdf:

Resumé: Probíhající úpravy v domě přinesly doplnění poznatků o vývoji spodních podlaží objektu ve středověku. Předběžné nastínění stavebního vývoje domu je pak následující. Nejstarší fází stavby je románský dům při náměstí, přístupný šíjí z hloubky parcely. Tento dům nezaujímal celou šíři parcely do náměstí, ale ponechával při její východní straně úzkou komunikaci do dvorní části. Absolutní datování románského domu není možné, lze jen konstatovat, že je mladší než sousední románský dům čp. 548/I, který na základě pečlivě opracovaných konstrukčních prvků bývá vesměs kladen do 2. poloviny 12. století13).
Nejspíše v první gotické etapě byl v hloubce parcely postaven patrně samostatný a zřejmě ještě mírně zahloubený objekt se vstupem od severu. Podle archeologických nálezů i lomové skladby zdiva je možné uvažovat o jeho vzniku na konci 13. století a považovat jej za objekt v pozici zadní gotické komory, analogický např. situaci v nedalekém domě čp. 456/I na Malém náměstí14), tam ovšem bez románské stavby při veřejném prostranství. Výrazně do podoby domu zasáhla zásadní gotická přestavba, realizovaná již z vyšší úrovně, která z původního románského polosuterénu učinila normální sklep. Patrně tehdy byl půdorys sklepů rozšířen o úzký prostor k východu a zřejmě i nad tímto prostorem je možné předpokládat nově zaklenutý prostor průjezdu do nitra parcely. Stejným způsobem bylo upraveno i přízemí východně od gotického domu uvnitř parcely. Situaci mezi oběma stavbami zatím nedovedeme jednoznačně posoudit, pravděpodobnější se jeví ponechání volného prostoru mezi nimi. Při těchto úpravách mohla být východní stěna zadního domu vyztužena dřevěnou trámovou konstrukcí. Zajímavým prvkem je široké otevření zadního objektu do prostoru dvora. Vzhledem k nezvykle stabilní ceně domu po celé 15. století lze dovozovat, že tato úprava se odehrála ještě v průběhu 14. století.
Na konci gotiky nebo v renesanci pak dochází k zazdění otevřené partie zadního domu a jeho opatření pavlačemi. Prostor dvora tehdy ještě zůstává otevřený. Gotický sklep ve vzdálenějším jižním sousedství lze pravděpodobněji spojovat s jinou parcelou, čemuž nasvědčuje jeho pravděpodobná přístupnost dále od jihu.