Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeNaďa Goryczková
Stavebně historické průzkumy z archivu Památkového ústavu v Ostravě

In: Průzkumy památek 1/2000, ročník 7, str. 120-124

Celý článek ve formátu pdf:

Resumé: Přehled v ostravském ústavu archivovaných stavebně historických průzkumů dokládá jejich kontinuální zpracovávání od 60. let tohoto století, kdy byly jednotně vyhotovovány specializovaným pracovištěm SÚRPMO. Skladba zkoumaných objektů svědčí o analýzách městských celků, hradů, zámků, sakrálních objektů i řady obytných městských a částečně i vesnických domů.
Pozitivním zjištěním je rozšíření produkce SHP v 90. letech. V jiných oblastech v této době dochází k určitému útlumu. Jako autoři se zde objevují nejen specializovaní, odborně vyhranění profesionální zpracovatelé, ale část průzkumů je vyhotovována i přímo v památkovém ústavu, což je třeba jednoznačně přivítat. Zajímavé soubory, umožňující zřejmě i tolik potřebné obecnější komparace, nabízí zkoumané objekty zejména ve Valašském Meziříčí, dále v Opavě, Bruntále, méně v dalších lokalitách.
Obecnou otázkou je při této široké produkci právě ona potřebná "srovnatelnost", kdy by měla být přísně dodržována základní pravidla této specifické práce. Rozsah i počet průzkumů však dokládá základní skutečnost, kterou je nesporně vítané pokračování v předešlé práci. Studium těchto elaborátů bude možné, doufejme, brzy propojit se zpřístupněním starších SHP pocházejících ze zmíněného pracoviště SÚRPMO Praha, jehož rozsáhlý archiv nedávno převzal do své správy Státní ústav památkové péče v Praze.

Petr Macek