Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeJan Adámek, Jan Sommer
Středověký kostel sv. Jakuba Většího v Čížové u Písku ve světle průzkumů v letech 1997–2000

In: Průzkumy památek 1/2001, ročník 8, str. 89-103

Celý článek ve formátu pdf:

Resumé: V souvislosti se zamýšlenou opravou byl kostel podroben předběžnému průzkumu, jehož poznatky byly významně doplněny díky intenzivnímu sledování stavby během opravy. Náročná koordinace průzkumových a stavebně-restaurátorských prací přinesla ovoce v podobě rozsáhlého poznání původní podoby kostela. Kostel s rozsáhlou obdélnou lodí a přibližně čtvercovým presbyteriem byl osvětlen románskými okny s půlkruhovými záklenky. Nastupující raně gotické tvarosloví se projevilo na formě kružby ve východním okně presbyteria. Na základě posouzení těchto formálních znaků byl vznik kostela zařazen do doby kolem poloviny 13. století. Vznik kostela zřejmě souvisel s urbanizací krajiny při založení nedalekého královského města v Písku.
Kolem roku 1460 vznikl krov presbyteria (datovaný dendrochronologicky). Krov byl později zřejmě posunut do vyšší polohy v souvislosti s vkládáním sklípkové klenby presbyteria kolem roku 1500. Asi před polovinou 17. stol. byla zaklenuta do té doby plochostropá loď. V 18. století byl proražen na jižní straně lodi velký barokní portál, později zakrytý předsíní. Zřejmě v 18. století vznikla i nynější podoba sakristie, nad níž byla v 19. století nadstavěna oratoř, nyní přístupná ještě pozdějším schodištěm, připojeným k severní stěně sakristie. Po polovině 19. století vzniklo schodiště na barokní kruchtu v lodi, připojené k západní stěně lodi.