Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeMiroslav Kovář
K problematice raně gotických přestaveb Břevnovského, Sázavského a Strahovského kláštera

In: Průzkumy památek 2/2005, ročník 12, str. 184-191

Celý článek ve formátu pdf:

Resumé: Autor se v příspěvku zabývá problematikou raně gotických přestaveb Břevnovského, Sázavského a Strahovského kláštera. V příspěvku je kladen akcent zejména na stavební úpravy či novostavby klášterních kostelů. Po roce 1258 byl přestavován klášterní kostel premonstrátů na Strahově. Do roku 1263 byl kostel opraven a minimálně v transeptu zaklenut (současně byla do tohoto prostoru vložena tribuna). Zajímavá byla tvarová náplň prvků, která disponuje mimo jiné trojprutými vejčitými klenebními žebry. Tento prvek je výjimečný v české gotické architektuře, ale je naopak (vedle dalších detailů) společný uvedenému okruhu staveb.Ve druhé polovině 13. století docházelo též ke stavebním proměnám staršího benediktinského klášterního kostela na Sázavě. Těmto aktivitám lze dnes přičíst kryptu pod stávajícím chórem a některé fragmenty v místním depozitáři. V přibližně stejném období probíhala výstavba nového kostela benediktinů v Břevnově. Podle názoru autora vznikl ještě ve druhé polovině 13. věku protáhlý presbytář, který byl na západně provizorně uzavřen. Náležel k projektu nikdy nedokončené vícelodní stavby kostela.
Autor získal poznatky zejména prostřednictvím zpracování nepublikovaných fondů v depozitářích uvedených objektů se současnou konfrontací stávajících konstrukcí. Badatel dochází k závěru, že uvedené stavební aktivity u všech tří objektů se vyznačují shodnou morfologickou náplní detailu a mohly být dílem jedné stavební huti, která čerpala z formálního rejstříku klasické gotiky.