Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeMiloš Suchomel
Proměny kamenosochařských uměleckých děl způsobované klimatickými zásahy (Tempus silices et adamanta terit)

In: Průzkumy památek 2/2005, ročník 12, str. 191-208

Celý článek ve formátu pdf:

Resumé: Při posuzování změn, které pozorujeme na kamenosochařských památkách, se setkáváme především se dvěma zásadně se od sebe lišícími původci: faktorem přírodním a lidským. Zásadní protiklad obou činitelů spočívá v prvé řadě v jejich vztahu, poměru k tak zvané patině stáří. Zatímco klimatické vlivy patří k činitelům participujícím na jejím vytváření, zásahy mnohých oprav ji většinou do jisté míry poškozují či dokonce zcela ničí. Metamorfózami sochařských památek vzniklými během oprav a restaurování se zabývaly předchozí autorovy stati. Tato úvaha věnuje pozornost přírodním zásahům do dochované míry původnosti kamenosochařských originálů. Na řadě konkrétních příkladů odhaluje defekty způsobené klimatickými vlivy. Přináší řadu uměleckohistorických průzkumů jednotlivých kamenosochařských památek doprovázených fotografickou dokumentací (s řadou unikátních, historicky cenných snímků).
Stať dále upozorňuje na skutečnost, že klimatické zásahy se na jednotlivých sochařských originálech projevují zcela individuálně a naprosto rozdílně. Je to pochopitelné. Každé umělecké dílo je svým způsobem individuum a odolává této abrazívní činnosti zcela osobitě. Pokud se činnost klimatických vlivů omezí pouze na mělké, nevýrazné, téměř nepoznatelné opracování povrchu kamenosochařské umělecké památky, pak může dojít k zásadnímu klamu, který v nás vzbuzuje dojem, že se s historickým originálem stále nic tak katastrofálního neděje. Socha je přece celistvá, identifikovatelná po stránce ikonografické, kompoziční, zdaleka ještě neztratila vlastní identitu, má hlavu, tělo, ruce, nohy i oděv, Tento klam ovšem může oddálit včasné zabezpečení památky před katastrofou, progresivní korozí a rozpadem.
Nesmíme totiž zapomínat, že působnost klimatických vlivů nelze exaktně oddělit od dalších faktorů zraňujících původní výtvarnou hmotu, to znamená kamenné bloky (v našem případě většinou pískovcové). Zásadní roli, pokud se týká životnosti, trvanlivosti a odolnosti tu hraje také druh a kvalita zvoleného výtvarného materiálu. Na volbě lomu a výběru kamenných bloků záleží příští neproblematická, zdravá a dlouhodobá existence sochařské památky a tím i snadnost či naopak obtížnost zasažení bloků erozí, povětrnostními živly. Na zdravotní dispozici kamene záleží, co klimatickým vlivům a dotekům dovolí, či nedovolí.
Klimatické zásahy patří k faktorům, které se podílejí na vytváření tak zvané patiny stáří na kamenosochařských památkách zůstávajících in situ v exteriéru. Ke znakům patiny stáří počítáme nejenom klimatickými vlivy přetvořený povrchový reliéf statuí, ale také různé praskliny a pukliny a barevné i strukturální změny povrchového reliéfu kamenných bloků a pochopitelně i další defekty postihující stárnoucí výtvarný materiál. Za patinu stáří můžeme ve vybraných případech považovat i některé druhy znečištění povrchu statuí. Patina stáří může mít nesčíslné množství podob a je tudíž nedefinovatelná. Nic však necharakterizuje patinu stáří lépe než nenápadný, mělký povrchový reliéf vytvořený dlouhodobým působením klimatických doteků a zásahů. A je to patina stáří, která pohledově dělá památku památkou. Pokud patinu zahubíme, památka ztratí svůj charakteristický rys, přijde o část své identity.