Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeMilada Studničková
Sv. Václav jako scala coeli (K interpretaci nástěnných maleb schodiště Velké věže na hradě Karlštejně)

In: Průzkumy památek 2006-Příloha, ročník 13, str. 71-77

Celý článek ve formátu pdf:

Resumé: Příspěvek zkoumá jednotlivé významové polohy symbolu schodiště, založeného na metafoře Jákobova žebříku (Gen. 28, 12-22), který byl chápán především jako příměr výstupu lidské duše k Bohu, jako Kristův kříž či jako symbol obecné Církve. V mnišských komunitách převažoval moralizující výklad, přičemž pro západní křesťanství nabyl zásadního významu žebřík sv.Benedikta (7.kap. Regule); k Bohu se vystupovalo po stupních pokory, dobrými skutky, ctnostným životem. V duchu františkánské spirituality dále rozvinul alegorický obraz nebeského schodiště/žebříku sv. Bonaventura, jehož spisy byly rozšířeny na pařížském královském dvoře; obrazovou reflexi s šesti stupni boží lásky nalezneme např. v žaltáři Bonny Lucemburské, sestry císaře Karla IV.
Schodiště Velké věže Karlštejna je jedinou přístupovou cestou k nejvyšší karlštejnské svatyni, považované za obraz Nebeského Jeruzaléma, lze jej tedy chápat jako scala coeli. Tomuto pojetí odpovídá výzdoba malbami na stěnách a klenbě, cílený výběr epizod ze života sv. Ludmily a sv. Václava, svatých předchůdců Karla IV. na českém trůně. Svým životem, poslušností úřadu pozemskému, připodobněním se ke Kristu, konáním skutků milosrdenství, přípravou eucharistických darů a mučednickou smrtí vystupují po schodišti k nebeské obci. Následování sv. Václava otevírá Karlovi IV., císařově rodině a lidu země přístup k věčnému příbytku, který si Bůh tvoří z celého sboru světců. Naznačena je přitom paralela mezi spásonosnou krví Kristovou a krví sv. Václava. Ukládání ampule s krví sv.Václava do nohy relikviářového kříže (interpretace K.Kubínová) je posledním výjevem před vstupem do kaple. Vyobrazení na průčelní stěně podesty je spíše než zachycením historické události jakousi obrazovou autentikou, informující o okolnostech uložení relikvie.
Sv. Václav sám se stává "nebeským schodištěm". Obdobně je např. uherský světec Ladislav nazýván scala gentis Ungarorum, přičemž text je variací sekvence o sv. Kříži . Na Karlštejně je tato metafora ?vtělena" do kamene.