Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeKarel Kibic ml., Filip Velímský
Příspěvek ke stavební historii kostela sv. Jana Křtitele v Malíně

In: Průzkumy památek 1/2008, ročník 15, str. 127-135

Celý článek ve formátu pdf:

Resumé: Kostel sv. Jana Křtitele v Malíně je starobylá stavba, obvykle kladená do 10. století, kdy se v Malíně rozkládalo slavníkovské hradiště. Celková obnova kulturní památky byla v roce 2007 zahájena statickým zajištěním zdiva a v souvislosti s ním byly otevřeny dvě archeologické sondy, jednak v severovýchodním koutě podvěží, jednak při jihozápadním, dodatečně přizděném opěrném pilíři věže. V obou sondách překvapila téměř úplná absence středo- a mladohradištní keramiky, kterou bychom s ohledem na předpokládané datování kostela alespoň reziduálně předpokládali. Sondy potvrdily zejména existenci pohřebiště z pokročilého 13. století, které bylo porušeno základy věže i dodatečného opěráku. Mimořádný nález byl učiněn v podvěží. Pod původní keramickou dlažbou v podvěží byl nalezen depot 180-ti pražských grošů z doby počátku vlády Jana Lucemburského, který naznačí výstavbu věže již v 1. polovině 14. století. Archeologický výzkum doplnila operativní dokumentace stěn kostela v oblasti trhlin, dále byl proveden vizuální průzkum interiéru věže a podkroví lodi. Výsledky však raně, resp. vrcholně gotické stáří západní věže, dodatečně přistavěné k románskému kostelu, nepotvrdily. Kamenné, případně smíšené zdivo, patrné v interiéru věže od 3. nadzemního podlaží, spíše odpovídá pozdně gotické či až renesanční přestavbě. Jako současný lze předběžně považovat archaický krov nad lodí a presbytářem kostela. Do současně podoby formovala památku barokně gotická přestavba v 18. století, nepochybně inspirovaná obnovou blízkého cisterciáckého kláštera v Sedleci u Kutné Hory.