Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeJiří Bláha, Tomáš Kyncl
Přínos dendrochronologie pro poznání stavebních památek města Telče

In: Průzkumy památek 2/2008, ročník 15, str. 99-118

Celý článek ve formátu pdf:

Resumé: V městě Telči bylo doposud dendrochronologicky datováno 114 jmenovitých dřevěných konstrukcí nebo jejich časově odlišených úprav a oprav celkem z více než 50 různých stavebních objektů. Z naprosté většiny se jedná o historické krovy, objevují se zde ale také vzorky ze stropních konstrukcí (ve dvou příkladech dokonce včetně záklopových prken), dále z dřevěného schodiště ve věži kostela sv. Jakuba a dva fragmenty roubených stěn.
Sakrální stavby patří k památkám, na nichž lze velmi zřetelně sledovat postupný vývoj konstrukčního stavitelství v průběhu historie. V Telči byly zatím dendrochronologickému průzkumu podrobeny celkem čtyři kostely, pátým je kostelík sv. Vojtěcha v sousedních Studnicích. Velmi významným a v regionu českomoravského pomezí dosud ojedinělým přímým dokladem podoby krovové konstrukce z období vrcholného středověku je nevelký soubor celkem pěti druhotně použitých prvků, které byly lokalizovány v krovu nad presbytářem kostela Panny Marie (Matky Boží) v Telči ? Starém Městě (viz obr. 4).
Střechy telčského zámku jsou pozoruhodné hned z několika důvodů. Zatímco renesanční architektonické formy i detaily výzdoby zděných částí stavby vycházejí z předloh importovaných ze severoitalského prostředí, tvary střech (především strmé sklony krokví) odpovídají drsným klimatickým podmínkám podhůří Českomoravské vrchoviny. Výsledky získané z dendrochronologických rozborů jednotlivých krovových konstrukcí nám podávají velmi podrobný obraz postupného utváření a rozrůstání zámeckého areálu, a to ať už během jeho přestavby na výstavnou rezidenci Zachariáše z Hradce ve druhé polovině 16. století, nebo při pozdějším doplňování a zahušťování zámeckého komplexu mladšími stavbami (viz obr. 6 až 8)
Reprezentativní soubor měšťanských domů seskupených okolo telčského náměstí obsahuje krovové konstrukce z různých časových období a je pro nás jedinečným zdrojem informací o tom, jak se postupně vyvíjelo jejich konstrukční uspořádání, tedy především podoba stojatých a ležatých stolic podélného vázání (viz schémata na obr. 11 a 12).