Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeMiroslav Kovář, Jaroslav Podliska
Nález pozůstatku neznámé raně gotické zástavby ve Vejvodově ulici na Starém Městě pražském

In: Průzkumy památek 2/2008, ročník 15, str. 119-126

Celý článek ve formátu pdf:

Resumé: Informativní příspěvek přináší novou informaci o náhodně nalezených pozůstatcích raně gotické, patrně profánní, architektury v Praze 13. století. Zbytky se nalézají v jižní frontě Vejvodovy ulice (čp.442) v Praze Jedné se zvláště o zbytek gotického průčelí s osazeným raně gotickým oknem (druhá polovina 13. století) Konstrukce patří prozatím blíže neurčitelnému jednotraktu ke kterému fasáda průčelí patřila (zadní komora domu?).Pozůstatek je cenným dokladem kvalitních stavebních aktivit v tomto prostoru Prahy, patrně v souvislosti s přeparcelováním starší sídlištní struktury ve druhé polovině 13. století (dvorcová zástavba) a stabilizací základní sídlištní struktury v této lokalitě.