Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeKarel Kibic ml.
Operativní průzkum a dokumentace kostelů v Jindicích a v Krchlebech při opravě

In: Průzkumy památek 1/2010, ročník 17, str. 90-106

Celý článek ve formátu pdf je přístupný pouze registrovaným uživatelům.

Resumé: Je známo, že během oprav památkově chráněných objektů jsou odkryté a často i zanikají mnohé situace, které jsou důležité pro poznání jejich historie. Formou operativního průzkumu a dokumentace lze tyto nálezové situace zachytit a upřesnit tak dosavadní náhled na historický vývoj těchto památek. Kostely v Jindicích a v Krchlebech (obojí okres Kutná Hora) jsou původem středověké stavby, jejichž historický vývoj (a v případě kostela v Jindicích i samotný středověký původ) bylo těžko možné postihnout bez pohledu na zdivo pod omítkami.
Kostel sv. Václava v Jindicích má dlouhou úzkou loď a pravoúhlý presbytář s valenou klenbou na dřevěném podkladu, na kterou bez odsazení navazuje přístavba sakristie. Před západním průčelím lodi stojí nízká věž se stanovou střechou. Při opravě bylo jak na exteriéru, tak v interiéru odhaleno jednak základové zdivo, jednak nadzemní zdivo až do výšky cca 2 m. Zvenku bylo jasně patrné rozhraní středověkého presbytáře a východní přístavby sakristie, na jižní straně lodi bylo zřetelné rozhraní středověkého zdiva lodi a dodatečné barokní dostavby. V ploše jižní fasády středověké lodi byla odhalena dvě původní okénka s parapety tak nízko nad terénem, že se zdá, že musela odpovídat interiéru lodi otevřenému minimálně do spodní části podkroví. Na severní straně lodi bylo zachyceno místo středověkého portálu (ostění bylo patrně vyjmuto), jemuž v interiéru odpovídala špaleta se zachovanými omítkami a s oblým náběhem záklenků. V interiéru presbytáře byly zachyceny jednak náběhy středověké křížové klenby, jednak odkládací výklenek v jižní obvodové zdi, jednak ostění okénka na východní straně. V místech původního vítězného oblouku byly patrné rozsáhlé, převážně cihelné přezdívky. Barokní a pozdější dostavby se odlišovaly charakterem kamenného zdiva, které obsahovalo mírnou příměs cihel. Věž a sakristie byly s největší pravděpodobností dobudovány až na počátku 19. století. Průzkum doložil středověký původ kostela, nálezy pak dovolují úvahu o původním charakteru stavby.
Kostel sv. Václava v Krchlebech u Čáslavi je opět raně gotická stavba s pravoúhlým presbyteriem, jíž dominuje renesanční západní štít. Gotický původ stavby dokládá křížová žebrová klenba presbytáře, na druhou stranu rozsah gotického zdiva lodi byl do opravy sporný. Průzkum doložil středověký původ presbytáře, nad okenní špaletou na východní straně byl zachycen záklenek středověkého okna. Na jižní straně lodi byl odhalen středověký hrotitý portál, profilovaný jen okosením. Středověké zdivo bylo zachováno jen ve spodní partii obvodových zdí a ve vzdálenosti 9,9 m od východních nároží lodi končilo jednoznačnou spárou. Zbylé části lodi lze považovat za renesanční dostavbu, z níž pochází i pozoruhodný západní štít. Z renesanční etapy pocházelo i kruhové okno pod štítem v ose západního průčelí i dvě okna s půlkruhovým záklenkem zhruba uprostřed severní a jižní fasády lodi (na jižní straně v ose nad gotickým portálem). Pozoruhodným detailem byly na severní i jižní straně lodi pozůstatky dvou patrně pravoúhlých vpadlin, které lemovaly střední okno a byly porušeny dnešními okny a dodatečnou dorovnávkou zdiva. Podle použitých cihel byla tato úprava fasád provedena oproti západnímu štítu teprve dodatečně, možná až v raném baroku, současně se sakristií. Velice zajímavé byly nálezy starých omítek. Ve spáře pod přístavbou sakristie byly patrné velice starobylé, patrně ještě středověké tenké hrubé omítky s oranžovým a červeným nátěrem. Stopy červeného nátěru byly patrné i na gotickém portále na jižní straně lodi. Na ostěních oken sakristie i zazděných oken lodi byl patrný šedý vápenný nátěr. Někdy v období baroka byl kostela nadezděn do dnešní výšky a získal fasády, které kombinovaly bílou omítku ploch a červeně malovaným kvádrováním kolem nároží a snad i paspartami kolem otvorů.