Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeJan Kypta, Jan Veselý
Obytná stavba v parkánu hradu Dívčího Kamene

In: Průzkumy památek 1/2012, ročník 19, str. 87-101

Celý článek ve formátu pdf je přístupný pouze registrovaným uživatelům.

Resumé: Hrad (dnes zřícenina) Dívčí Kámen se nachází v jižních Čechách (okres Český Krumlov). Od doby založení v polovině 14. století do opuštění v 1. polovině 16. století byl spjat s mocným rodem Rožmberků. Přestože se nikdy nestal trvalým sídlem vrchnosti, nabyl velkého rozsahu a reprezentativní podoby. Podle typologického třídění hrad patří mezi ryzí příklady tzv. dvoupalácové dispozice, která je nahlížena jako módní inovace lucemburské doby. V jihozápadním koutu parkánu hradního jádra se dochovalo torzo relativně menší obytné stavby, která je předmětem našeho zájmu. Podle stratigrafických vztahů lze odlišit tři základní stavební fáze: 1. zbudování parkánové hradby; 2. přístavbu rizalitu k nároží parkánové hradby; 3. vznik obytného domu, jenž využil rizalitu. Je pravděpodobné, že k vybudování parkánové hradby došlo v době založení hradu, tedy v polovině 14. století. Za dnešního stavu poznání ale není možné přesně určit dobu, kdy vznikl obytný dům.
Zkoumaný dům se nachází v samé blízkosti ústřední dvojice paláců, tedy v „prominentní“ poloze. S nimi se sice co do půdorysných i výškových rozměrů na první pohled nemůže měřit, přesto také upoutá pozornost. Z prostoru parkánu částečně vystupuje do prudkého svahu, čímž se zvýraznil pohledový účinek. Převýšené jižní průčelí se vypíná přímo nad první hradní bránou. Třebaže před linii parkánové hradby předstupuje poměrně malý díl půdorysu, právě tato čelní místnost je na všech třech stranách osvětlena celkem čtyřmi rozměrnými okny, která zrcadlí nárok reprezentativnosti a komfortu pobývání. Výběr staveniště obytné budovy také potlačil fortifikační úlohu parkánu hradního jádra. Dům zcela vyplnila jeho (z obranného hlediska) exponovaný jihozápadní kout a zároveň došlo k zániku staršího nárožního rizalitu, který mohl fungovat jako prvek aktivní obrany.
Budovu v parkánu lze v zásadě popsat jako trojdílný obytný dům. V úrovni přízemí se nacházely dvě vydřevené místnosti situované vedle sebe, což je dost neobvyklé. Východní obvodová zeď je severně od exteriérového vstupu nápadně úzká, zde byla přizděna ke dřevěné konstrukci. Na interiérové straně zdi jsou dobře patrné otisky fošen. Otisky jsou rozděleny svislým ústupkem, který určuje rozhraní místností. Podle otisků je zřejmé, že jižní vydřevená místnost měla charakter srubu. V případě místnosti severní jsou otisky natolik poškozeny, že není zřejmý konstrukční charakter výdřevy. Jedna z vydřevených místností zaujala střední díl, a proto úloha síně pravděpodobně připadla místnosti krajní – jižní.
Zamýšlíme-li se nad konkrétním účelem obytné stavby, základní otázka zní: Kdo mohl vyžívat poměrně pohodlný, rozlehlý a reprezentativní dům v těsné blízkosti ústředního paláce? Adjektivum „pohodlný“ volíme s ohledem na existenci vydřevených místností. A adjektivum „reprezentativní“ odvozujeme jednak od polohy v rámci hradního areálu a jednak od charakteru a počtu oken místnosti vysunuté z prostoru parkánu do svahu nad přístupovou cestou do hradu. Z čelní místnosti byl dobrý výhled do okolí, co se však týče ryze utilitárních hledisek (tepelně-izolačních a fortifikačních), rozměry otvorů se jeví jako nepřiměřeně velké. Lze tedy uvažovat o domu, v němž přebýval některý z vyšších hradních úředníků, snad purkrabí.
Zamýšlíme-li se nad funkcí staršího rizalitu, dobereme se jen hypotézy. Zformulovat ji lze na základě komunikačních vazeb mladší obytné budovy, které pravděpodobně opakují starší situaci. Skrze její suterén bylo možné sejít z parkánu do svahu nad první a druhou bránou. Portál osazený vně hradby byl příhodně umístěn ve východním bočním průčelí budovy, jejíž hmota ho tak kryla. Lze ho tedy charakterizovat jako výpadní branku. A nabízí se úvaha, že její zřízení příčinně souviselo už se vznikem rizalitu.