Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeJan Žižka
O metodice průzkumu hospodářských dvorů

In: Průzkumy památek 1/2012, ročník 19, str. 134-137

Celý článek ve formátu pdf je přístupný pouze registrovaným uživatelům.

Resumé: Mezi významné historické stavby patří bezesporu hospodářské dvory. Hospodářským dvorem rozumíme zemědělský dvůr náležící k panství-velkostatku a sloužící převážně k hospodaření ve vlastní režii. Dvůr se skládá s urbanisticky a funkčně uspořádaných hospodářských budov pro živočišnou a rostlinou výrobu, z obytných budov nebo prostor a dalšího příslušenství.
V letech 1996-2004 byl v rámci institucionálního výzkumu PÚSČ v Praze prováděn Inventarizační průzkum a soupis panských hospodářských dvorů ve středních Čechách. Na inventarizační průzkum navázal oborový výzkum zemědělského dědictví, prováděný v letech 2005-2011 v rámci výzkumných úkolů NPÚ a opírající se o další plošný průzkum v celých Čechách. Výsledkem těchto výzkumů je kromě jiného řada odborných článků, zabývajících se dvory některých panství, podobou dvorů v jednotlivých obdobích, druhy hospodářských budov i jejich konstrukčním řešením.
I když máme dosud rámcové znalosti o zhruba 1100 dvorech na 250 bývalých panstvích a statcích v Čechách., mozaika našich znalostí není a nemůže být úplná. V dalším výzkumu hospodářských dvorů by bylo vhodné postupovat více směry. Především jde o rozšíření plošného výzkumu mimo Čechy, zejména zpracování Moravy a Slezska. Důležitým úkolem bude provedení důkladnějších průzkumů již orientačně dokumentovaných dvorů.
Další výzkum dvorů, jak plošný, oborový nebo detailní se může do značné míry opírat o dosud dosažené výsledky, o dosavadní znalosti. Předpokladem je shrnutí zkušeností a znalostí ve výstižném, přehledném a co nejúplnějším metodickém materiálu. Každá oborová metodika musí být dobrou pomůckou pro vlastní badatelskou práci. Kromě zásad způsobu a postupu při vlastním zkoumání musí v ní uživatel nalézt základní odborné informace o předmětu zkoumání. V daném případě to znamená podat přehled o typologii dvorů jako celků a o přehled typologie a stavebního řešení jednotlivých druhů hospodářských budov.
Otázkou je formální podoba vlastní metodiky. Význam a architektonické hodnoty hospodářských dvorů jsou stále a všeobecně málo známé a větší zájem o jejich plošný a oborový průzkum nenacházíme ani v odborných kruzích. Z tohoto důvodu je jeví optimální, začlenit metodiku do větší publikace o hospodářských dvorech a spojit tak metodické texty s odbornou osvětou.