Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeVladislav Razím
Průchod v městské hradbě u kostela sv. Bartoloměje v Kolíně

In: Průzkumy památek 2/2012, ročník 19, str. 163-169

Celý článek ve formátu pdf je přístupný pouze registrovaným uživatelům.

Resumé: Město Kolín nad Labem patřilo ve středověku k nejvýznamnějším královským městům. Jeho počátky a velmi úspěšný rozvoj ve 13. století jsou spojeny s těžbou stříbra v okolí, pravidelné urbanistické uspořádání je pokládáno za vzorový soudobý projev svého druhu. Přesná doba založení města není známa, poprvé se jeho privilegium zmiňuje k roku 1261. Jedním z dokladů významu Kolína ve 13. století jsou jeho zčásti dochované hradby (původní součástí hlavní hradby byl systém pravidelně rozmístěných oblých věží) a skutečně výstavný raně gotický kostel, budovaný zhruba od 60. let 13. století jako síňové trojlodí se dvěma osmibokými západními věžemi (uvažuje se o souvislosti s Duryňskem, trojdílný presbytář byl po polovině 14. století nahrazen větším parléřovským chórem). Kostel stojí v nejvyšší části svažitého terénu města, v jihovýchodním rohu hradeb, ve výrazně dominantní poloze.
Příspěvek se zabývá dosud opomíjeným průchodem v hlavní hradbě, umístěným v těsném sousedství jihovýchodní nárožní věže, do níž byla vložena barokní kostnice. Průchod je původní součástí hradby, přístupná je však pouze jeho do města obrácená strana, zapuštěná pod původní úroveň terénu (dochovaly se zde také fragmenty přístupové šíje), zatímco na vnější straně (v parkánu) byl v 19. století výrazně zvýšen terén. Rozměry průchodu nasvědčují tomu, že nešlo o pouhou branku pro pěší, ale o otvor srovnatelný s hradními branami. Obtížně si lze představit, že by takováto brána, k níž přístup vedl od západu parkánem, souvisela jen s funkcemi kostela. Proto lze uvažovat o možnosti, že kostelu předcházelo zeměpanské (královské) sídlo, snad starší než samotné město. To po nějakou dobu plnilo svůj účel, než byla jeho area „obětována“ výstavbě kostela (existuje řada zahraničních příkladů, kdy hrad nebo jemu podobné sídlo ve městě bylo postoupeno mendikantskému klášteru). Nelze vyloučit, že Kolín jako vrcholně středověké institucionální město vznikl v řádu desítek let před rokem 1261. Je velmi pravděpodobné, že hlavní hradba se systémem oblých věží, jejíž součástí je pojednávaná brána, vznikla již v průběhu 1. poloviny 13. století (dendrochronologický rozbor nalezených dřevěných prvků byl však neúspěšný). Uvedená hypotéza je proto pozoruhodná také z hlediska vývoje fortifikačního stavitelství v Čechách 13. století.