Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeAleš Navrátil
„Prachárna Hlídka 4“ ve špilberském parku

In: Průzkumy památek 1/2015, ročník 2, str. 132-137

Celý článek ve formátu pdf je přístupný pouze registrovaným uživatelům.

Resumé: V roce 2010 započala rekonstrukce stavby nacházející se na východním svahu špilberského kopce v dnešním parku. Jádro stavby tvoří dodnes dobře dochovaná barokní muniční sklad, který byl vystavěn v roce 1731 jako součást rozsáhlé barokní citadely Špilberk. Konkrétně se stavba nachází asi 65 m východně od východní brány. Díky záchrannému archeologickému výzkumu se podařilo odhalit pozůstatky téměř celého ochranného a část odvodňovacího systému skladu. Sklad měl obdélnou dispozici o rozměrech 10,1 x 8,5 metru s 1,45 m silnými zdmi a masivním klenutým stropem. Do skladu se vstupovalo od severozápadu. Charakteristickým prvkem zdokumentovaným v interiéru jsou větrací otvory, které procházejí s esovitým zalomením skrze zdi stavby. Byly zdokumentovány dvě vývojové fáze ochranného systému. První fázi tvořila jednoduchá zeď obíhající budovu. Tu nahradil ve 40. letech 18. století složitější systém dvojitého prstence, který obklopoval muniční sklad ze tří stran. Vnitřní zeď prstence o síle 70 cm chránila proti vniknutí nepovolaných osob, zatímco vnější 30 cm silná zeď tvořila armaturu střelecké předprsně. Čtvrtá, jihozápadní strana opevnění sestávala z jednoduché zdi, která prakticky tvořila armování jihozápadního svahu, který svojí výškou dosahoval výšky samotného skladu. Dalším nálezem byly dva větší fragmenty odvodňovacího systému v podobě cihlových kanálů. Jejich vzájemné propojení je nejasné. Zajímavým dochovaným pevnostním prvkem je zděná podzemní chodba propojující předpolí prachárny s 35 metrů vzdálenou studnou. Chodba ústila v severozápadní straně mezi vnější a vnitřní ochrannou zdí. Její vznik lze podle dochovaných plánů datovat do období kolem roku 1770. Strategická funkce muničního skladu zanikla spolu s hlavními obrannými prvky pevnosti v roce 1809. V roce 1861 byl schválen návrh na přebudování špilberského kopce na městský park. Realizace výstavby byla započata v následujícím roce. Stavba bývalé „prachárny“ byla využita pro funkci restaurace. Hlavní změnou bylo zboření ochranného systému, vybudování suterénu a přistavění dřevěné verandy. K dalším významným změnám došlo ve 20. nebo 30. letech 20. století, kdy byla plocha budovy rozšířena přibližně o třetinu své velikosti, a bylo přistavěno celé patro. V této podobě fungovala restaurace až do konce 80. let, kdy byla opuštěna, a objekt začal pustnout. Završením současné památkové rekonstrukce započalo další funkční období objektu coby vzdělávacího centra.