Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeVladislav Razím
Hrad Rabí románský?

In: Průzkumy památek 2/2001, ročník 8, str. 157-161

Celý článek ve formátu pdf:

Resumé: Hrad Rabí na Sušicku je nejrozsáhlejší zříceninou středověkého hradu v Čechách. Za jeho nejstarší část je považována velká obytná věž obdélného půdorysu (19 x 13 m), vybudovaná na osamělém skalisku uprostřed hradního areálu. Vznik věže je v dosavadní literatuře datován nejčastěji na počátek 14. století, stavba však nevykazuje žádné detaily, které by toto datování přímo potvrzovaly. V nedávné době byl bez podrobnějšího zdůvodnění zveřejněn názor, že věž je románská (T. Durdík, cit. v pozn. 3). Toto rané datování údajně umožňují oboustranně špaletovaná okénka s půlkruhovým záklenkem, která osvětlují 2. patro. Pokud by věž do výše 2.patra byla skutečně románská, představovala by na svou dobu v českém prostředí zcela výjimečnou stavbu. Proto autor této nové datace klade výstavbu věže do souvislosti s bavorským rodem Bogenů, který v Sušici a okolí držel do roku 1242 určité statky, nebo s vévody z Wittelsbachu, kteří přišli po Bogenech a teprve v 70. letech 13. století své majetky postoupili českému králi. Autor nového datování soudí, že Rabí mohlo být významným opěrným bodem některého z bavorských vlastníků na českém území. Pokud by tato teorie odpovídala realitě, otvírala by zcela nové možnosti hodnocení bavorské držby v Čechách, o níž existují jen velmi kusé písemné zprávy.
Autor tohoto příspěvku revidoval důvody, které T. Durdíka vedly k datování velké obytné věže hradu Rabí do doby románské, a dospívá k závěru, že tyto důvody nejsou opodstatněné. Okénka 2. patra nelze bez skutečných důkazů vydávat za románská, zvláště je-li známo, že právě v tomto kraji jsou v době kolem roku 1300 často užívány retardované architektonické tvary, vracející se o několik desetiletí nazpět. Zdivo věže také nevykazuje žádné stopy růstu ve dvou stavebních fázích. Poukázání na neodůvodněnou dataci věže do doby románské je důležité zejména proto, že toto nové datování již bylo využito v historické literatuře.