Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeAnna Hamrlová
Cyklus nástěnných maleb na Křemešníku Ikonografické motivy a jejich ideový význam v kontextu restaurátorských prací

In: Průzkumy památek 1/2016, ročník 23, str. 160-178

Celý článek ve formátu pdf je přístupný pouze registrovaným uživatelům.

Resumé: Kostel na Křemešníku prezentuje poměrně dobře zachovalý barokní gesamkunstwerk představující architekturu, nástěnné malby i částečně dochovaný mobiliář. Hlavní a boční lodě, křížení i kaple zdobí řada nástěnných maleb s motivy ze Starého i Nového zákona doplněné personifikacemi ctností, blahoslavenství i méně obvyklými výjevy z Geneze. Za autora maleb je považován Jan Kalina, žák Siarda Noseckého, který pracoval především pro premonstrátský klášter v Želivě.
Původně dřevěná pozdněgotická křemešnická kaple byla v polovině 17. století vystavěna z kamene a zvětšena, barokní přestavba proběhla mezi roky 1710-1720. Kolem poloviny století je chrám vyzdoben nástěnnými malbami. Při restaurování maleb ve 40. letech 20. století došlo k částečné přemalbě maleb a v některých polích i ke změně kompozic, které byly sňaty během restaurátorských prací v letech 2007–2015.
Výmalba je koncipována do několika úseků. Prostor presbytáře je vyzdoben výjevy z knihy Genesis. Šest maleb zachycuje šest dní Stvoření poukazujících na stvořitelský aspekt Boha. Klenby jsou doplněny svatými českých zemí. Stěny kaplí dotváří alegorie představující tři základní teologické ctnosti - Víru, Naději a Lásku, které jsou v prostoru křížení na pilířích následovány čtyřmi kardinálními ctnostmi - Umírněností, Moudrostí, Statečností a Spravedlností.
Hlavní loď je tematicky rozdělena na tři významové linie. Hlavní část tvoří tři velké výjevy na téma zásahů Svaté Trojice do dějin spásy, v přilehlých výsečích je doplněno osmero blahoslavenství odkazujících na křesťanské ctnosti a na pilířích církevní otcové, učenci, kteří se zasloužili o chápání víry či teologických dogmat, jak ji známe dnes.
Jižní boční loď vypráví dějiny spásy, jež pokračují i v lodi severní. Započato je Vyhnáním z Ráje, po němž následují nejznámější a často používané náměty Zvěstování, Klanění tří králů a Obětování v chrámu. Severní loď posléze graduje ve scénách Ukřižování a Zmrtvýchvstání Krista, ve kterých je obsažen jeden z nejdůležitějších základních kamenů katolické víry. Malby v obou lodích doplňují na klenebních pasech medailonky zasazené do monochromní rostlinné ornamentiky a vynášející symbolické odkazy na Nejsvětější Trojici.
Malby ve své koncepci zahrnují jedinečný ikonografický ráz věnovaný Svaté Trojici. Symbolika tří se objevuje v řadě detailů a odkazů, mnohdy v málo používaných typech. Přestože díla nedosahují kvalit vrcholně barokních českých umělců, jsou odleskem jejich tvorby a vlivů, které by v dalším bádání mohly přinést zajímavé výsledky.