Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeOndřej Faktor
Příspěvek ke gotickým nástěnným malbám dochovaným v podkroví kostelů v jihozápadních Čechách

In: Průzkumy památek 2/2017, ročník 24, str. 49-61

Celý článek ve formátu pdf je přístupný pouze registrovaným uživatelům.

Resumé: Na relativně nevelkém území jihozápadních Čech je koncentrována šestice středověkých kostelů, jejichž půdní prostory skrývají fragmenty gotických nástěnných maleb, jimž zatím nebyla věnována patřičná pozornost. Tyto malby kdysi zdobily stěny kostelních lodí a v podstřeší se ocitly posléze v důsledku druhotného snížení stropu či zaklenutí lodi. Nad klenbou lodi kostela sv. Václava v Čachrově se asi ze 60. let 14. století dochovaly pouze zlomky barevného pozadí a orámování později zazděného okna. Podobně nad sklípkovou klenbou trojlodí kostela Panny Marie v Nezamyslicích spatříme jen úsek ornamentálního dekoru ze sklonku 14. století, který byl vytvořen zjevně bez pomoci šablony. Před zaklenutím se vinul patrně po celém obvodu dřívějšího rovného stropu.
Zbylá čtveřice kostelů si pod svými krovy uchovala figurální výzdobu z přelomu 15. a 16. století, v níž je ve všech čtyřech případech zastoupeno vždy na severní straně půdy torzo monumentální postavy sv. Kryštofa, který se opírá o listnatý strom. Vedle zlomku stromu a nimbu tohoto světce se v lodi kostela sv. Matouše v Křištíně nad triumfálním obloukem v mezeře mezi původním a níže posazeným mladším stropem dochovaly části postav světců a světic doprovázejících kánonové Ukřižování. Jejich protějškem je na západní straně podstřeší fragment šířkově pojednané scény Příjezd a Klanění tří králů; na jižní zdi byl možná znázorněn Poslední soud. Nad novověkou klenbou lodi kostela sv. Petra a Pavla ve Volenicích se k špatně dochované Kryštofově hlavě pojí na východní straně torzo světecké postavy a obraz Sv. Jiří v boji s drakem; v kostele Proměnění Páně v Hradešicích je naproti a vedle Kryštofovy postavy rozveden pašijový cyklus. Mimořádná kvalita zobrazení sv. Kryštofa s Ježíškem na severní straně půdy nad lodí kostela Zvěstování Panně Marii v Dobrši plně vynahrazuje absenci jakýchkoli dalších výjevů zde pod střechou. Třebaže je tato malba relativně dobře dochovaná a neutrpěla ani při nedávné opravě střechy, prospělo by jí očištění a fixace omítky a barevné vrstvy. Zásah restaurátora si zdaleka nejvíce vyžadují malby v Křištíně, Hradešicích a Volenicích, aby se zamezilo jejich chátrání a aby se zlepšila jejich čitelnost.